Wzory dokumentów

Droga Studentko, Drogi Studencie,

Od roku akademickiego 2023/2024 podania do dyrektorów Instytutów, prorektorów oraz rektora będą składane elektronicznie za pośrednictwem uczelnianego systemu USOSweb.

Po zalogowaniu do uczelnianego systemu USOSweb należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW i przejść do modułu PODANIA.

Po przejściu do modułu PODANIA pojawi się przycisk „ZŁÓŻ NOWE PODANIE”.

Poniżej zamieszczamy instrukcje oraz filmiki dotyczące wypełniania poszczególnych podań:


INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

Po uzyskaniu zgody Prorektora ds. studiów na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów, student zobowiązany jest:

  • wypełnić kartę indywidualnej organizacji studiów wyszczególniając przedmioty, wykazane w planie studiów,
  • ustalić z prowadzącymi zajęcia tryb uczestnictwa w zajęciach i warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów,
  • dopilnować aby w karcie przy każdym przedmiocie prowadzący zatwierdził własnoręcznym podpisem zasady uczestnictwa i zaliczenia zajęć (w przypadku braku opinii prowadzącego lub opinii negatywnej, dany przedmiot realizowany będzie na zasadach ogólnych),
  • przedłożyć uzupełnioną kartę IOS dyrektorowi właściwego Instytutu do akceptacji,
  • złożyć kompletną kartę IOS z podpisami prowadzących zajęcia oraz akceptacją dyrektora Instytutu w sekretariacie Instytutu w terminie 14 dni od daty uzyskania zgody prorektora ds. studiów na IOS.

Pliki do pobrania w celu uzupełnienia i wstawienia jako załącznik w elektronicznym obiegu dokumentów (USOS)