Komunikaty Rektora


 • Komunikat Rektora w sprawie zaliczeń oraz egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej
  Komunikat nr 3/22 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zaliczeń oraz egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022   W związku z aktualną sytuacją epidemiczną wprowadzam następujące zasady realizacji sesji egzaminacyjnej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie I. Zaliczenia oraz egzaminy w sesji […]
  Read More
 • Komunikat Rektora w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej
  Komunikat nr 1/22  Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2021/2022 w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie   Zaliczenia oraz egzaminy w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 oraz egzaminy dyplomowe odbywają się w kontakcie bezpośrednim w budynkach KPU z zachowaniem reżimu sanitarnego. Egzaminy przeprowadzane przed […]
  Read More
 • Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych
  Komunikat nr 9/21 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w okresie od 18 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 Na postawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca […]
  Read More
 • Komunikat Rektora KPU w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych
  Szanowni Państwo Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Zakładów Pracownicy i Studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) […]
  Read More
 • Zarządzenie Rektora w sprawie dnia wolnego
  Zarządzenie nr 19/21Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośniez dnia 28 maja 2021 r.w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021 rokudniem wolnym od zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r. […]
  Read More
 • Komunikat Rektora w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej
  Komunikat nr 5/21Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośniez dnia 17 maja 2021 r.w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2020/2021 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r., poz. 478 z późn. zm.)  w zw. z Rozporządzeniem Ministra Edukacji […]
  Read More
 • Zarządzenie Rektora KPU w Krośnie nr 18/21 w sprawie zmiany Regulaminu pracy
  Zarządzenie nr 18/ 21Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośniez dnia 18 maja 2021 rokuw sprawie zmiany Regulaminu pracy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Na podstawie art. 104 § 1 i art. 1041-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy  (Dz. U. 2020 poz. 1320  z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. […]
  Read More
 • Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć
  Szanowni PaństwoDyrektorzy Instytutów, Kierownicy ZakładówPracownicy i StudenciKarpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie W związku z aktualną sytuacją epidemiczną zalecam aby zajęcia w terminie do 25.04.2021 r. realizować w formie zdalnej. W bezpośrednim kontakcie mogą być realizowane jedynie zajęcia praktyczne i praktyki na kierunku Pielęgniarstwo, a na innych kierunkach po uzyskaniu akceptacji prorektora ds. studiów. W formie […]
  Read More
 • Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych
  Szanowni Państwo Pracownicy i StudenciKarpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie W związku z sytuacją epidemiczną związaną ze wzrostem zachorowań na COVID-19, wprowadzam następujące zmiany w organizacji zajęć dydaktycznych: Od dnia 15 do 19 marca br. dotychczasowe zajęcia odbywane w formie bezpośredniego kontaktu należy ograniczyć do minimum. W dniach od 20 marca do 31 marca br. oraz […]
  Read More
 • Komunikat Rektora w sprawie organizacji semestru letniego 2020/2021
  Komunikat nr 2/21Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośniez dnia 9 lutego 2021 r.w sprawie organizacji semestru letniegow Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośniew roku akademickim 2020/2021 Szanowni Państwo,PT. Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Zakładów i Studiów, Pracownicy naukowo-dydaktyczni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie W semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie […]
  Read More
 • List Rektora do studentów KPU w Krośnie
  Krosno, 18 stycznia 2021 roku Samorząd Studentów,Studenci wszystkich form studiów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, Szanowni Państwo, Odnosząc się do informacji przekazanych przez Samorząd Studentów przedstawiam Państwu stanowisko władz Uczelni w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnych w warunkach profilaktyki zalecanej w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Uprzejmie informuję, że w […]
  Read More
 • Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć dydaktycznych
  Na postawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2020 r.poz. 85 z późn. zm.) oraz § 12-§13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. […]
  Read More
 • Komunikat Rektora w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych
  Przedłuża się do dnia 6 grudnia 2020 roku obowiązywanie wytycznych dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych zawartych w Komunikacie nr 4/20 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 5 listopada 2020 roku. Realizacja zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach, formach studiów i kursach będzie odbywała się w formie zdalnej. Na wniosek kierownika jednostki, dopuszcza się na zasadzie […]
  Read More
 • Komunikat sprawie kontynuowania strategii profilaktyki przeciw COVID-19
  Szanowni Państwo,PT. Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Zakładów i Studiów,Pracownicy naukowo-dydaktyczni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie W związku z decyzją Premiera RP ogłoszoną 4 listopada 2020 r. w zakresie kontynuacji realizacji nowej strategii profilaktyki przeciw COVID-19 informuję, że: W dniach od 9 do 23 listopada 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach, formach studiów i kursów będą odbywały […]
  Read More
 • Komunikat Rektora KPU w Krośnie w sprawie określenia strategii profilaktyki przeciw COVID-19
  Szanowni Państwo, W związku z decyzją Premiera RP ogłoszoną 23 października 2020 r. określającą nową strategię profilaktyki przeciw COVID-19 informuję, że: Od dnia 24 do 30 października br. zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na wszystkich kierunkach studiów będą realizowane zdalnie, wg rozkładów zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, których charakter nie pozwala na ich realizację w […]
  Read More
 • Zarządzenie nr 86/20 Rektora KPU w Krośnie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
  Zarządzenie nr 86/ 20 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 18 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Na podstawie art. 104 § 1 i art. 1041-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) w związku z […]
  Read More
 • Zarządzenie Rektora w sprawie przedłużenia zawieszenia wykładów i zajęć
  Zarządzenie nr 34/20  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia wykładów i zajęć na terenie uczelni.
 • Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  Zarządzenie nr 32/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie najważniejszych zasad funkcjonowania uczelni wobec dalszych ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Zarządzenie Rektora w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzenia zaległych zaliczeń i egzaminów
  Zarządzenie Nr 31/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzenia zaległych zaliczeń i egzaminów (w tym egzaminy dyplomowe) z semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora w sprawie przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem
  Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie nr 27/20 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem