Historia

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie (do 2020 roku „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie”) została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15. czerwca 1999 roku (Dz. U. Nr 55, poz. 575).

1999
Rektorem krośnieńskiej Uczelni został prof. dr hab. Janusz Strutyński, polonista-językoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
9 października 1999 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego.

2000
Od roku akademickiego 1999/2000 Uczelnia rozpoczęła kształcenie na specjalnościach licencjackich: Edukacja wczesnoszkolna, Język polski, Język angielski, Język niemiecki oraz Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i turystyką. Następnie poszerzyła ofertę o studia inżynierskie na specjalnościach: Eksploatacja i konstrukcja maszyn, Kształtowanie środowiska, Sieciowe systemy informatyczne. Od roku akademickiego 2001/2002 rozpoczęto kształcenie na specjalności Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji oraz Gospodarka regionalna z agroturystyką.
W 2000 roku funkcję rektora objął prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, specjalista w zakresie górnictwa i geodezji inżynierskiej związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
W 2000 roku oddano do użytku kampus przy ul. Wyspiańskiego 20.
W roku akademickim 2002/2003 uruchomione zostały studia licencjackie w zakresie Pielęgniarstwa.

2002
W 2002 roku pierwsi absolwenci opuścili mury PWSZ.

2004
W 2004 r. szkoła uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunkach: Filologia, Filologia polska, Pielęgniarstwo, Informatyka, Turystyka i rekreacja i Wychowanie fizyczne.
W wyniku wyborów władz Uczelni, które miały miejsce w kwietniu 2004 roku rektorem, został prof. dr hab. Janusz Gruchała polonista-literaturoznawca i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, do 2012 roku.

2005
W roku 2005 roku Uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunkach: Pedagogika, Rolnictwo, Inżynieria środowiska oraz Mechanika i budowa maszyn.
W tym samym roku działalność rozpoczęło Akademickie Biuro Karier, wzmacniając tym samym ofertę edukacyjną Uczelni oraz rozszerzając współpracę z rynkiem pracy.

2007
W roku 2007 uruchomiono kierunek Budownictwo.

2008
8 maja 2008 roku PWSZ w Krośnie zajęła II miejsce wśród wyższych szkół zawodowych w rankingu „Perspektyw” i Rzeczpospolitej”.

2010
W 2010 roku zakończono prace remontowe rektoratu i budowę biblioteki głównej. 25 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie budynku biblioteki uczelnianej przy Rynku 1.
14 kwietnia 2010 roku PWSZ w Krośnie świętowała jubileusz dziesięciolecia.

Od 2010 roku uruchomiono nowy kierunek studiów Towaroznawstwo, a w 2011 roku Energetykę.

2011
30 września 2011 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, połączona z uroczystym otwarciem Kampusu Politechnicznego w Suchodole.

2012
12 kwietnia 2012 roku rektorem został prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, do roku 2020.
6 maja 2012 roku drużyna AZS PWSZ Krosno zdobyła Akademickie Mistrzostwo Polski w siatkówce kobiet. Sukces ten udało się powtórzyć jeszcze trzykrotnie.

2014
11 marca 2014 roku powołano Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
W kolejnych latach Uczelnia uzyskała zgodę PKA na otworzenie następujących kierunków kształcenia: Zarządzanie (2013 r.), Produkcję i bezpieczeństwo żywności, Górnictwo i geologię, Zielarstwo (2015 r.), Międzynarodową komunikację językową oraz Dwujęzykowe studia dla tłumaczy (2016 r.).

2016
W 2016 roku Uczelnia rozpoczęła kształcenie na studiach dualnych w ramach specjalności Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym.
W 2016 roku utworzono fundusz stypendialny im. Stanisława Pigonia dla pracowników i studentów za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i sportowe i działalność społeczną na rzecz Uczelni.

2017
Od 2017 roku Uczelnia jest nagradzana prestiżowym wyróżnieniem „Studia z Przyszłością”, przyznawanym nowoczesnym i innowacyjnym kierunkom i specjalnościom studiów, realizowanym zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.
W dniach 29-31 marca 2017 roku odbyła się Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, z udziałem Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosława Gowina.

2019
4 marca 2019 roku uroczyście otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
31 maja 2019 roku Uczelnia uczciła jubileusz 20-lecia swej działalności.
W 2019 roku Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie uruchomiła pierwsze studia magisterskie na kierunkach: Inżynieria produkcji oraz Zarządzanie.

2020
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 533) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w im. Stanisława Pigonia w Krośnie zmieniła nazwę na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie.

2023
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 8 grudnia 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 533) Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zmieniła nazwę na Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie.


Uczelnia przez lata rozbudowywała bazę dydaktyczną. Dzięki własnym środkom oraz funduszom unijnym udało się wybudować cztery piękne kampusy położone w różnych częściach Krosna.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie z każdym rokiem staje się jeszcze piękniejsza, jej potencjał dydaktyczny wzrasta, a wypracowana przez wiele lat marka jest dobrze rozpoznawalna w regionie.


O uczelni – od tradycji do nowoczesności

Karpacka Państwowa Uczelnia jest pierwszą uczelnią w Krośnie, z dumą jednak odwołuje się do bogatej historii kształcenia w naszym mieście na poziomie średnim lub półwyższym kadry nauczycielskiej dla okolicznych szkół.

Tradycja ta sięga czasów, w których Krosno miało już za sobą świetność gospodarczą XV i XVI w. Za sprawą sprowadzonych w 1614 r. jezuitów rozpoczęła w 1631 r. funkcjonowanie szkoła, która po szesnastu latach intensywnej działalności edukacyjnej w klasach gramatyki, retoryki i humanistycznych oraz dzięki odpowiedniemu doborowi kadry została podniesiona do rangi kolegium. W 1647 r. jezuici otworzyli pierwszą bursę i internat. Dzięki przedsiębiorczości zakonników oraz licznym funduszom i zapisom kolegium przetrwało, z drobnymi przerwami, aż do 1773 r. Kasata zakonu i likwidacja kolegium zapoczątkowały ponad stuletni okres zapaści edukacyjnej, który skończył się z chwilą otwarcia Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krośnie w 1895 r. W 1849 r. zabudowania kolegium zniszczył pożar; władze austriackie darowały ruinę miastu pod warunkiem podjęcia jej odbudowy na cele szkolne. W XX w. w budynku kolegium otworzono Szkołę Tkacką, a następnie Technikum Tkackie. Po drugiej wojnie światowej w części budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 1, do której uczęszczała większa część ówczesnych mieszkańców Krosna. 

Tradycje i dorobek w zakresie kształcenia w Krośnie twórczo wzbogacały również: Liceum Pedagogiczne Męskie (1937-1961), Studium Nauczycielskie(1960-1971), Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie (1971– do chwili obecnej), Studium Nauczycielskie(1982-1988), Punkt Konsultacyjny Rzeszowskiej WSP (1988-1991), Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (1990-2001), Kolegium Nauczycielskie(1992-2001).

Kiedy zaistniały ustawowe warunki dla organizowania państwowych wyższych szkół zawodowych, Wojewoda Krośnieński wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o powołanie uczelni w oparciu o działające w Krośnie i Jaśle placówki kształcące nauczycieli. Dzięki śmiałemu otwarciu władz administracyjnych i oświatowych województwa krośnieńskiego na założenia i wymagania stawiane kolegiom oraz życzliwej pomocy władz i twórczemu wysiłkowi pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, w 1999 roku powstała w Krośnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15. czerwca 1999 r. Dz. U. Nr 55, poz. 575), która umożliwia absolwentom uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera i magistra. Po dwudziestu latach działalności, 1 maja 2020 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie zmieniła nazwę na Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie.

Z dniem 1 stycznia 2023 roku Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie stała się Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 8 grudnia 2022 roku – Dz. U. z 2022 r. poz. 533). Uczelnia osiągnęła status akademii – spełniony został szereg wymagań prawnych i organizacyjnych dotyczących m.in. czasu funkcjonowania Uczelni, liczby studentów, liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych na pierwszym miejscu pracy, a także oferty edukacyjnej Uczelni i możliwych do uzyskania przez absolwentów kwalifikacji.