Zasłużeni dla Uczelni


Medal „Zasłużony dla PWSZ w Krośnie” to prestiżowa nagroda, wręczana na mocy uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Stanisława  Pigonia w Krośnie. Ideą tego wyjątkowego wyróżnienia jest uhonorowanie osobistości, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i sławią jej markę w kraju oraz za granicą.

Pierwsza uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce na posiedzeniu Senatu PWSZ w Krośnie 15 grudnia 2011 roku. Ówczesny Rektor uczelni, profesor Janusz Gruchała odznaczył medalami „Zasłużony dla PWSZ w Krośnie” prof. dr hab. Janusza Strutyńskiego, pierwszego rektora uczelni w latach 1999/2000, oraz magistra Franciszka Tereszkiewicza, kanclerza uczelni, pełniącego tą godność od czasu jej utworzenia.

 

Wykaz osobistości uhonorowanych medalem „Zasłużony dla PWSZ w Krośnie”

w roku 2011

 • prof. dr hab. Janusz Strutyński – pierwszy rektor PWSZ w Krośnie w latach 1999/2000
 • mgr Franciszek Tereszkiewicz – kanclerz PWSZ w Krośnie
   

w roku 2014 (jubileusz 15-lecia uczelni)

 • prof. dr hab. Janusz Gruchała – rektor uczelni w latach 2004-2012
 • prof. dr hab. Franciszek Ziejka  – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005
 • prof. dr hab. Andrzej Gonet – rektor PWSZ w Krośnie w latach 2000-2004
   

w roku 2016

 • prof. dr hab. Halina Kurek – organizator i opiekun naukowy Kolegium Nauczycielskiego w Krośnie, Dziekan Wydziału Filologicznego UJ w latach 1999-2005

 

w roku 2017

 • Stanisław Zając (1949-2010) – Senator Rzeczypospolitej Polskiej – medal przyznany pośmiertnie odebrała wdowa po Stanisławie Zającu, senator Alicja Zając

 

w roku 2018 

 • dr Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1997-1998 wojewoda krośnieński, następnnie radny sejmiku podkarpackiego i marszałek województwa Podkarpackiego
 • Roman Zimka – prezydent Krosna w latach 1994-2002

 

w roku 2019 (jubileusz 20-lecia uczelni)

 • prof. dr hab. Aleksander Bobko – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, rektor Uniwerystetu Rzeszowskiego w latach 2012-2015
 • prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2012-2016, 2016-2020

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, prof. Grzegorz Przebinda wręczył medale Zasłużony dla PWSZ w Krośnie prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Słomce, rektorowi Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz prezydentowi Krosna Piotrowi Przytockiemu. Odznaczenie to przyznawane jest od 2011 roku przez Senat Uczelni osobistościom, które wybitnie zasłużyły się dla rozwoju krośnieńskiej PWSZ i przyczyniły do wzmocnienia jej prestiżu w kraju i za granicą.

         Zgromadzeni senatorowie mogli zapoznać się z sylwetką i dokonaniami prof. Tadeusza Słomki w laudacji, wygłoszonej na jego cześć przez prof. Macieja Mazurkiewicza, wieloletniego pracownika AGH i PWSZ w Krośnie.


prof. Tadeusz Słomka

Prof. Słomka urodził się w podkrakowskich Świątnikach Górnych. Nauki pobierał w królewskim Krakowie, najpierw w Technikum Geologicznym, następnie na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej. Zainteresowania naukowe związał początkowo z Karpatami, zajmując się sedymentologią formacji osadowych. Z tematyki tej w 1976 r. przygotował doktorat, a w 1996 r. habilitację. Tytuł profesora uzyskał w 2008 r. Prowadził również badania z zakresu geologii złożowej oraz modelowania matematycznego złóż kopalin użytecznych, takich jak Cu, pierwiastki promieniotwórcze, Zn i Pb, węgiel kamienny i brunatny, diatomity, iły kaolinowe i surowce skalne. Jest współtwórcą geoturystyki, jako dyscypliny naukowej, pomysłodawcą i redaktorem naczelnym czasopisma „Geotourism”, autorem i współautorem ponad 250 publikacji naukowych. Jego starania doprowadziły do uruchomienia geoturystyki, jako kierunku studiów w AGH. Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, był prodziekanem i dwie kadencje dziekanem Wydziału. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prorektora uczelni, by w 2012 roku zostać jej rektorem. Profesor Tadeusz Słomka jest doktorem honoris causa Shibaura Institute of Technology, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwanofrankowsku, Politechniki Lwowskiej oraz Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. W październiku 2016 r. został uhonorowany godnością Profesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej, a w 2017 r. profesorem honorowym Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku. Kolekcjonuje maski z różnych stron świata, okazy geologiczne, kłódki, monety, zegary – pewno i te, które kiedyś wytwarzała manufaktura w Krośnie. Jest bibliofilem, jego biblioteka liczy wiele tysięcy pozycji.

Profesor Tadeusz Słomka skutecznie odnowił i zacieśnił relacje pomiędzy AGH a Uczelnią Krośnieńską. Dzięki jego decyzjom pracownicy AGH, na ogólnie obowiązujących zasadach otrzymywali zgody na pracę w Krośnie. Wygłosił jeden z wykładów inauguracyjnych, którego tematem było ówcześnie niezwykle modne poszukiwanie gazu łupkowego. Efektem współpracy stały się także zajęcia, które studenci z Krosna mogli odbywać w laboratoriach i pracowniach AGH.

         Laureatem, którego w Krośnie nie trzeba przedstawiać jest wieloletni prezydent tego miasta Piotr Przytocki. Laudację na jego cześć wygłosił prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz, prorektor ds. rozwoju PWSZ w Krośnie.

         Piotr Przytocki, krośnianin z urodzenia i wyboru, pełni funkcję prezydenta Krosna od 17 lat, a w 2008 r. w rankingu jednego z czasopism ogólnopolskich został uznany najlepszym prezydentem w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Instytutu Technologii Maszyn. Po ukończeniu studiów w 1982 r. pracował jako konstruktor w: Krakowie, Jaśle i Krośnie, a w latach 1990 do 2002 jako prezes przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego Tetrix. Od 2002 roku, po wyborze na urząd Prezydenta Krosna, pełni nieprzerwanie funkcję Przewodniczącego Konwentu naszej Uczelni. Konwent pod jego przewodnictwem opiniował m.in. utworzenie nowych, ważnych dla rozwoju Uczelni kierunków studiów I stopnia, a ostatnio także studiów II stopnia w zakresie: Inżynierii produkcji i Zarządzania. Równie ważnym działaniem Konwentu było rozwijanie współpracy z otoczeniem Uczelni. W ramach Konwentu zrodziła się idea znaczącego poszerzenia jego składu ponad określone w ustawie wymogi. Dzięki zaangażowaniu Pana Prezydenta Piotra Przytockiego, podjęliśmy działania poszerzające zakres współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, które dopiero w 2018 r. znalazły się w zapisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prezydent Piotr Przytocki angażował się również w liczne ważne przedsięwzięcia, m.in. takie jak: objęcie patronatem i dofinansowanie konferencji naukowych i wykładów Forum Krośnieńskiego, a także wspólną realizację projektów finansowanych ze środków europejskich – Ścieżki Kopernika i Twórcze dzieci, których realizacja stała się źródłem wielu inspiracji naukowych i artystycznych dla uczniów krośnieńskich szkół. Społeczność uczelniana wysoko ocenia również wspieranie przez Pana Prezydenta inicjatyw w dziedzinie wolontariatu, działalności promującej aktywność społeczną, naukową i dydaktyczno-sportową przy organizacji m.in: siedmiu edycji Forum Sportu, uczelnianych Targów PracyKarpackich KlimatówForum Gospodarczego Krosna, a także osobisty, coroczny udział w uroczystościach juwenaliowych oraz ich wsparcie materialne i organizacyjne. PWSZ w Krośnie wspólnie ze Stowarzyszeniem Karpaty i Miastem Krosno, prowadzi dwie seniorskie drużyny siatkarskie w drugiej i pierwszej lidze państwowej. Ważne dla Uczelni były również decyzje Miasta z 2008 roku o przekazaniu obiektu przy ul. Żwirki i Wigury, gdzie obecnie po gruntownej modernizacji i wyposażeniu kształcą się studenci Mechaniki i budowy maszyn oraz Energetyki, znajduje się w nim również nowoczesny akademik dla ponad 40 studentów.


Piotr Przytocki

         Aktualnie wspólnie realizowanym przedsięwzięciem jest zakupienie kamienicy przy Rynku 6, co znacznie poprawi warunki pracy Studium języków obcych i Academii oraz przyczyni się do rewitalizacji krośnieńskiej Starówki. Należy wspomnieć także, że na sierpniowym posiedzeniu, Rada Miasta Krosna podjęła decyzję o nieodpłatnym przekazaniu na potrzeby Instytutu Politechnicznego budynku dawnego kasyna wojskowego znajdującego się bezpośredniej strefie lotniska i naszego kampusu przy ul. Żwirki i Wigury. Prezydent Piotr Przytocki wielokrotnie nagradzany był w rankingach ogólnopolskich, samorządowych, biznesowych i jak sam uważa „Rozwój Polski zależy od rozwoju regionów”, a ten naszym zdaniem zależy od (zrównoważonego) rozwoju gospodarczego Miasta i funkcjonującej w nim Uczelni. Uczelnia to przecież nie tylko ośrodek naukowy, dydaktyczny i kulturotwórczy, ale przede wszystkim ośrodek kształcący młodzież- wykwalifikowane kadry na potrzeby nowoczesnej gospodarki lokalnej.         Prof. Grzegorz Przebinda serdecznie pogratulował Laureatom, zaznaczył, że dla dynamicznego rozwoju Uczelni zawodowych niezbędne jest zachowanie z jednej strony bliskiego kontaktu z uczelniami akademickimi, takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza i UJ, z drugiej natomiast ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z samorządami. W serdecznych słowach podziękował profesorowi Tadeuszowi Słomce i prezydentowi Piotrowi Przytockiemu za dotychczas okazaną krośnieńskiej Uczelni życzliwość i wyraził przekonanie, że dotychczasowa współpraca będzie procentowała przez wiele kolejnych lat.