Deklaracja dostępności witryny www.pans.krosno.pl


Wstęp

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.pans.krosno.pl


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji witryny internetowej: 2020-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji tej witryny: 2020-06-01.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Treści te: 
     1. Mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
     2. Są nieuaktualniane i niepoddawane zmianom wyglądu i/lub struktury po dniu 23 września 2019 r. co jest zgodne z dopuszczonymi wyłączeniami ustawowymi,
 2. Udostępniane filmy nie posiadają audio deskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i/lub nie posiadają linii dialogowych. Część z nich pochodzi od podmiotów trzecich (np. wywiady z Autorami) co jest zgodne z dopuszczonymi wyłączeniami ustawowymi,
 3. Z uwagi na treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego: których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony, lub podmiot jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu:
     • Strona nie umożliwia zmiany odstępu pomiędzy wierszami, akapitami i/lub słowami,
     • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
     • Strona może posiadać linki nieczytelne poza kontekstem,
     • Niektóre fragmenty strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony, które nie są programowo oznaczone.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość poruszania się po stronie z wykorzystaniem myszki i/lub klawiatury,
 • Pomoc w nawigacji – na najważniejszych podstronach dostępna jest nawigacja okruszkowa,
 • W stopce strony znajduje się również możliwość powrócenia na początek strony gdzie znajduję się MENU nawigacyjne,
 • Czytelne, bezszeryfowe czcionki,
 • Responsywność strony,
 • Zrozumiała i przejrzysta prezentacja zawartości,
 • Pomoc w nawigacji – Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka produktów,
 • Na każdej podstronie w górnej części strony znajduje się MENU, które służy do nawigacji po całej stronie internetowej.
 • Wszystkie podstrony posiadają narzędzie wspomagające zmianę wielkości czcionki, kontrastu oraz wybór czytelnej czcionki

Skróty klawiaturowe

Po naszej stronie możesz poruszać się z wykorzystaniem myszki i/lub klawiatury. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można korzystać również ze standardowych skrótów klawiaturowych (np. Page Up, Page Down).

Poniżej prezentujemy skróty klawiszowe dla danych przeglądarek:

Zmiana rozmiaru strony i tekstu

Aby zmienić rozmiar strony:

 • W wyszukiwarkach Firefox, Chrome, Internet Explorer należy użyć skrótów: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok; [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.
 • W wyszukiwarce Opera należy użyć skrótów: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok; [-] aby pomniejszyć widok.

Dostępność architektoniczna

 • Karpacka Państwowa uczelnia  znajduje się w pięciu miejscach w Krośnie.
 • Budynki mają minimum 1 wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W każdym budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych, którą mogą się poruszać między innymi osoby jeżdżące na wózkach inwalidzkich.
 • Korytarze są wystarczająco szerokie, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogą się swobodnie poruszać.
 • W każdym budynku poza rektoratem znajduje się portiernia.
 • Każdy kampus posiada parking, na którym osoba niepełnosprawna może swobodnie wysiąść z pojazdu. 
 • Do budynków można dostać się po schodach lub za pomocą podjazdu.
 • Częściowo w przestrzeni budynku zostały zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.
 • Nie ma udogodnień dla osób niewidomych/niedowidzących.
 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzone przez Macieja Półchłopka dnia 2021-03-19. Pierwsza publikacja deklaracji: 2021-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można otrzymać poprzez powyższe dane kontaktowe.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Aby skontaktować się z nami w innych sprawach możesz:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Rynek 1, Krosno 38-400
 • wysłać e-mail na adres: kpu@pans.krosno.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 013-43-755-00,
 • Zapraszamy również do zakładki Kontakt.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi. W razie pytań lub problemów – prosimy o kontakt.

Korzystając z naszej strony internetowej i/lub kontaktując się z nami użytkownik akceptuje Politykę Prywatności.


Aplikacje

Brak aplikacji