O Wydawnictwie

Wydawnictwo Naukowe PIGONIANUM powołane zostało w styczniu 2023 roku zarządzeniem JM Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, dr. hab. Zbigniewa Barabasza, prof. PANS. Akt ten zintegrował tym samym wszystkie funkcjonujące do tej pory na uczelni inicjatywy wydawnicze, w tym funkcjonujące Wydawnictwo Humanistyczne PIGONIANUM, założone w 2018 roku z inicjatywy prof. dr hab. Grzegorza Przebindy – ówczesnego Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Nazwa Wydawnictwa odwołuje się do Patrona Uczelni – Profesora Stanisława Pigonia, syna ziemi krośnieńskiej, wybitnego filologa, historyka literatury i edytora dzieł literackich. Wydawnictwo PIGONIANUM to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna, działającą na podstawie statutu PANS w Krośnie.

Wydawnictwo Naukowe PIGONIANUM, skupiając pracowników naukowych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, współpracuje z uczonymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, jak również Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przedmiotem naszej działalności jest wydawanie w formie drukowanej i elektronicznej publikacji – w tym monografii i czasopism naukowych, podręczników, skryptów i przewodników do ćwiczeń oraz materiałów pokonferencyjnych, okolicznościowych czy informacyjnych Uczelni, a także prac zleconych z zewnątrz. PIGONIANUM specjalizuje się w redakcyjnym przygotowywaniu publikacji naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki (ze szczególnym uwzględnieniem, historii i teorii literatury, filologii, historii, filozofii, nauki o języku i edytorstwa, historii sztuki, etnologii i etnografii oraz regionalistyki), ponadto zielarstwa oraz dyscyplin politechnicznych.

Pragnąc przeciwdziałać nieuczciwym praktykom publikacyjnym Wydawnictwo Naukowe PIGONIANUM w Krośnie przyjęło i stosuje zasady etyki wydawniczej zgodne z wytycznymi Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics). Wszelkie publikacje naukowe i dydaktyczne wydawane przez nas podlegają procedurze antyplagiatowej oraz recenzowaniu, a procedura recenzji jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”).