Stypendia – Stypendium Socjalne


SKŁADANIE WNIOSKÓW
o STYPENDIUM SOCJALNE na semestr letni
w roku akademickim 2023/2024

UWAGA STUDENCI,
którzy nie składali wniosku o stypendium w semestrze zimowym oraz studenci przyjęci na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego należy:

  1. Uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w USOSweb (listę formularzy można znaleźć w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski). W pierwszej kolejności należy uzupełnić „Oświadczenie o dochodach – załącznik do wniosku o stypendium socjalne na semestr letni„, a następnie przejść do uzupełnienia „Wniosek o stypendium socjalne na semestr letni„, w którym znajdzie się wyliczony w oświadczeniu dochód.
  2. Wydrukować „Oświadczenie o dochodach – załącznik do wniosku o stypendium socjalne na semestr letni” i „Wniosek o stypendium socjalne na semestr letni” oraz własnoręcznie podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.
  3. Dostarczyć wydrukowane i podpisane dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami w terminie wskazanym poniżej (punkt C) do odpowiedniego sekretariatu zgodnie z kierunkiem studiów.

WAŻNE. Jeśli student pobierał stypendium socjalne w semestrze zimowym 2023/2024 i został przyjęty na studia II stopnia na kierunek Inżynieria produkcji w semestrze letnim 2023/2024 i jego sytuacja dochodowa nie zmieniła się wykonuje kroki 1 i 2 opisane powyżej oraz dostarcza wydrukowane „Oświadczenie o dochodach – załącznik do wniosku o stypendium socjalne na semestr letni„, „Wniosek o stypendium socjalne na semestr letni” oraz podpisane oświadczenie, że jego sytuacja dochodowa nie uległa zmianie. NIE MA POTRZEBY DOŁĄCZANIA INNYCH DOKUMENTÓW.

A. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta (za 2022 rok) uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1294,40zł.

B. Elektroniczne wypełnianie wniosku o stypendium socjalne oraz oświadczenia o dochodach będzie możliwe od 13 do 24 marca br.

C. Termin i miejsce składania wniosków: od 18 do 25 marca br. – sekretariat właściwy dla kierunku studiów – w godzinach pracy sekretariatu.


BARDZO WAŻNE

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, a ich dochód nie przekracza 600 zł na osobę w rodzinie mają obowiązek złożyć, wraz z pozostałą dokumentacją o dochodach, zaświadczenie z ośrodka pomocy rodzinie (OPS, GOPS, MOPS) o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Należy w systemie USOSweb ekran 6, Inne niezbędne dokumenty załącznik Z-74).

Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia przez studenta wynika z art. 88 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

art. 88

  1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
  2. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.