Stypendia – Stypendium Rektora

UWAGA STUDENCI,
przyjęci na studia II stopnia na kierunek Inżynieria produkcji

w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium rektora należy:

  1. Uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w USOSweb (listę formularzy można znaleźć w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski)
  2. Wydrukować formularz, uzupełnić zawarte na wydruku oświadczenia, własnoręcznie podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.
  3. Dostarczyć wydrukowany formularz wraz z niezbędną dokumentacją do odpowiedniego sekretariatu zgodnie z kierunkiem studiów.

A. Elektroniczne wypełnianie wniosku o stypendium rektora będzie możliwe od 13 do 24 marca br.

B. Termin i miejsce składania wniosków: od 18 do 25 marca br. – sekretariat właściwy dla kierunku studiów – w godzinach pracy sekretariatu.

Stypendium rektora na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 może otrzymać student:

przyjęty na pierwszy rok studiów II stopnia na kierunek Inżynieria produkcji, który ukończył studia I stopnia nie dalej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia studiów II stopnia

jeżeli uzyskał w ostatnim roku studiów I stopnia wysoką średnią ocen ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów (średnia potwierdzona przez właściwy sekretariat) i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
Wysoka średnia ocen oznacza średnią nie niższą niż 4,00 i mnożona przez 10 daje wynik punktowy za średnią ocen (wynik wyliczany jest do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania). W przypadku średniej niższej od 4,00 student otrzymuje za średnią ocen 0 punktów.

Ponadto:

  • znajdzie się w grupie 10 % najlepszych studentów na danym roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w ramach kierunku studiów,
  • złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium rektora w wyznaczonym miejscu i terminie.