Stypendia – Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

UWAGA STUDENCI!

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami należy:

  1. Uzupełnić i zarejestrować odpowiedni formularz w USOSweb (listę formularzy można znaleźć w zakładce Dla wszystkich, a tam Wnioski)
  2. Wydrukować formularz, uzupełnić zawarte na wydruku oświadczenia, własnoręcznie podpisać we wszystkich wskazanych miejscach.
  3. Dostarczyć wydrukowany formularz wraz z niezbędną dokumentacją do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Krosno, Rektorat, Rynek 1, pokój 04 (parter).

A. Elektroniczne wypełnianie wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie możliwe od 13 do 24 marca br.

B. Termin i miejsce składania wniosków: od 18 do 25 marca br., Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Krosno, Rektorat, Rynek 1, pokój 04 (parter).

O stypendium dla osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (należy mieć ze sobą oryginał do wglądu).

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W KONSEKWENCJI USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw:

  • orzeczenia wydane do dnia 31 grudnia 2020 roku  – zachowają ważność do 31 grudnia 2023 roku,
  • orzeczenia wydane w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – zachowują ważność do 31 marca 2024 roku,
  • orzeczenia wydane w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 05 sierpnia 2023 roku – zachowają ważność do 30 września 2024 roku.

Jednocześnie, jeśli w tym czasie zostanie wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, powyższe daty przestają obowiązywać.

Studentów, którzy nie ubiegają się obecnie o nowe orzeczenie i chcą skorzystać z wydłużenia na mocy ww. przepisów, prosimy o zgłaszanie tej informacji e-mailem do BON – bon@pans.krosno.pl, gdyż w systemie USOS może być wpisana data z dokumentu, co uniemożliwi Państwu złożenie wniosku.