Komunikat Rektora w sprawie zaliczeń oraz egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej

Komunikat nr 3/22
Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
z dnia 28 stycznia 2022 roku
w sprawie zaliczeń oraz egzaminów w sesji podstawowej i poprawkowej
semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną wprowadzam następujące zasady realizacji sesji egzaminacyjnej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

I. Zaliczenia oraz egzaminy w sesji podstawowej i poprawkowej semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022 odbywają się w kontakcie bezpośrednim w budynkach KPU w Krośnie lub w formie zdalnej z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. egzaminy pisemne odbywają się w kontakcie bezpośrednim w budynkach KPU w Krośnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego w aulach i dużych salach wykładowych;
  2. egzaminy ustne odbywają się w budynkach KPU w Krośnie, jednak na uzasadniony wniosek prowadzącego, prorektor ds. studiów może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu ustnego w formie zdalnej;
  3. egzaminy zaplanowane jako pisemne mogą odbywać się w formie zdalnej jako egzaminy ustne po uzyskaniu akceptacji prorektora ds. studiów;
  4. egzaminy dyplomowe odbywają się w kontakcie bezpośrednim w budynkach KPU w Krośnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego;
  5. na uzasadniony wniosek studenta lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, prorektor ds. studiów może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej;
  6. przy przeprowadzaniu egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w formie zdalnej stosuje się wytyczne zapisane w załącznikach nr 4 i nr 5 do zarządzenia nr 2/21 Rektora KPU w Krośnie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania Uczelni w okresie zakończenia semestru zimowego w warunkach konieczności zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19;
  7. w wyjątkowych przypadkach prowadzący, po uzyskaniu zgody prorektora ds. studiów może przenieść egzamin z sesji podstawowej do sesji poprawkowej z zachowaniem I terminu (z uwzg. punktów a i c);
  8. nieobecność studenta na egzaminie z powodu objęcia go izolacją lub kwarantanną stanowi nieobecność usprawiedliwioną, a na wniosek studenta, należy umożliwić mu przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności (także w okresie sesji egzaminacyjnej poprawkowej).

II. Zajęcia w terminie od 19 do 27 lutego semestru letniego 2021/2022, będą odbywać się zdalnie, zgodnie z trybem realizacji zajęć dydaktycznych określonym w Komunikacie Rektora nr 9/21 z dnia 3 grudnia 2021 roku.

III. W zakresie nieobjętym niniejszym komunikatem, a dotyczącym realizacji zajęć lub innych zadań w budynkach Uczelni decyzje podejmuje każdorazowo Rektor na wniosek prorektora ds. studiów lub dyrektora instytutu.

Komunikat wydano na podstawie §  3 ust. 1 zarządzenia Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 22 października 2021 roku w sprawie aktualizacji obowiązujących w uczelni  procedur związanych w zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
Rektor