Produkcja i bezpieczeństwo żywności to nowoczesny kierunek, kluczowy dla gospodarki żywnościowej, na którym kształcimy specjalistów odpowiedzialnych za wytwarzanie, zarządzanie oraz kontrolę bezpiecznych, wysokiej jakości surowców i produktów żywnościowych.

Studiowanie na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności daje możliwość osiągania efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych, odbywanych w kraju i zagranicą oraz podczas wyjazdów międzynarodowych z programu Erasmus+.

Program studiów kładzie duży nacisk na praktyczne umiejętności kształcenia i praktyki w renomowanych firmach, co daje studentom realne doświadczenie i lepsze perspektywy na rynku pracy.

Kształcimy inżynierów na nowoczesnych specjalnościach:

 • Zarządzanie jakością i certyfikacja żywności –NOWOŚĆ
 • Menager w gospodarce żywnościowej – NOWOŚĆ
 • Dietetyka w gastronomii

Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Produkcja i bezpieczeństwo żywności

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

inżynier

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

 • Egzamin maturalny (matura w formule 2005, matura w formule 2023) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
 • Egzamin dojrzałości (matura do roku 2004) – konkurs świadectw obejmujących wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii albo matematyki albo geografii.
 • Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady biologicznej; chemicznej, logistycznej; wiedzy ekologicznej; wiedzy i umiejętności rolniczych; wiedzy o Polsce i świecie współczesnym; wiedzy o żywieniu.

Zakres kształcenia

Na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności oferujemy kształcenie w zakresie nowoczesnych specjalnościach będących odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy :

 • Specjalność:  Zarządzanie jakością i certyfikacja żywności NOWOŚĆ

Absolwent specjalności Zarządzanie jakością i certyfikacja żywności jest przygotowany do pracy w jednostkach audytujących w zakresie żywności, w firmach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności, poprzez nadzór wewnętrzny nad jakością żywności i przestrzeganiem higieny przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i obrocie w całym łańcuchu żywnościowym z uwzględnieniem prawa żywnościowego. W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu systemów zarządzania jakością i certyfikacja żywności, znajomości problematyki z zarządzania bezpieczeństwem żywnościowym, analizy instrumentalnej żywności, standardów obowiązujących w produkcji oraz specyfiki branży żywnościowej.

 • Specjalność: Menager w gospodarce żywnościowej – NOWOŚĆ

Absolwent specjalności Menager w gospodarce żywnościowej jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach sektora gospodarki żywnościowej oraz organizacjach i instytucjach z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywnościowym w branży spożywczej. Studenci zdobywają i poszerzają wiedzę i umiejętności m.in. z przedsiębiorczości, handlu tradycyjnego i e-commerce, marketingu i zarządzania, analizy ekonomicznej, badań marketingowych, podstaw logistyki, finansów przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gospodarki żywnościowej. Ponadto zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw rolno-żywnościowych oraz systemami gwarantowania wysokiej jakości artykułów żywnościowych. Absolwenci tej specjalności dysponują wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na samodzielne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, potrafią opracować biznesplan, analizować kondycję ekonomiczną firmy oraz aplikować o środki finansowe na jej uruchomienie.

 • Specjalność: Dietetyka w gastronomii 

Kształcenie na specjalności Dietetyka w gastronomii umożliwia uzyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych zgodnie ze współczesnym trendem zdrowego stylu życia, co przekłada się między innymi na zmianę przyzwyczajeń żywieniowych społeczeństwa. W toku studiów słuchacze dowiedzą się na czym polega bezpieczne i zbilansowane żywienie, a także jak zarządzać działalnością gastronomiczną. W programie specjalności Dietetyka w gastronomii są realizowane przedmioty obejmujące zagadnienia z: anatomii i fizjologii człowieka, klinicznych podstaw chorób, dietetyki ogólnej, dietetyki w sporcie i rekreacji, żywności prozdrowotnej i ekologicznej, menager eventów, ziół i przypraw w dietetyce oraz gastronomii, podstaw marketingu w gastronomi, innowacyjne elementy produktowe i technologiczne w gastronomii, technologii gastronomicznej oraz sztuki kulinarnej i kuchni świata. Specjalność ta jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia poradnictwa dietetycznego.

Praktyki

Wymiar praktyk: 960 godz. (24 tygodnie)

Praktyka zawodowa trwa 21 tygodni, jest podzielona na trzy części:

 • na I roku, w semestrze 2 (5 tygodni)
 • na II roku w semestrze 4 (8 tygodni)
 • na III roku w semestrze 6 (8 tygodni)

Praktyka dyplomowa realizowana jest na IV roku w semestrze 7, trwa 3 tygodnie.


Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować jako:

 • Kierownik / Dyrektor ds. Jakości w branży żywnościowej
 • Kierownik / Dyrektor ds. zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Kierownik / Dyrektor Laboratoriów akredytowanych
 • Menedżer /kontroler ds. jakości (Quality manager)
 • Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa żywności
 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa żywności i żywienia

Opinie absolwentów

Mam na imię Karolina, jestem tegoroczną absolwentką kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Kierunek ten łączy ze sobą elementy kontroli jakości produkcji żywności, bezpieczeństwa żywności oraz produkcji produktów roślinnych i zwierzęcych. Dzięki takiemu połączeniu studiowanie na tym kierunku pozwoliło mi uzyskać szczegółową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu całego procesu wytwarzania bezpiecznej żywności. Ukończenie tego kierunku pozwoliło na poszerzenie mojej wiedzy na temat produktów żywnościowych, które są elementem codziennej diety. Od strony życia osobistego studiowanie w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności nie kolidowało mi z pracą zawodową, wychowywaniem córki oraz rozwijaniem moich pasji. Jeszcze jako studentka uczestniczyłam w wielu szkoleniach oraz konferencjach naukowych organizowanych w ramach studenckich Kół Naukowych, dzięki czemu  poznałam wielu ludzi z podobnymi zainteresowaniami jak moje. Studiując na tym kierunku za włożony wysiłek w naukę i poszerzanie moich kompetencji  byłam stypendystką różnych stypendiów, które pozwoliły mi na samodzielność finansową.  Aby w dalszym stopniu poszerzać wiedzę, po zakończeniu studiów na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności zdecydowałam się na kontynuowanie nauki w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na studiach II stopnia - kierunek Inżynieria Produkcji.
Cześć, mam na imię Bartek, jestem absolwentem kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Ukończenie tego kierunku pozwoliło na rozszerzenie moich zainteresowań. W trakcie studiów  uczestniczyłem  w wielu konferencjach naukowych, a także  włączyłem  się w działalność Studenckich Kół Naukowych. Uczestnictwo w tej organizacji pozwoliło mi na  nawiązanie znajomości, które jak się okazało były i są  bardzo ważne z perspektywy pracy zawodowej jak również życia osobistego. Po ukończeniu studiów na kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności zdecydowałem się kontynuować naukę w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na studiach II stopnia – Inżynieria Produkcji. Obecnie jestem pracownikiem Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Jako przesłanie do studentów oraz kandydatów podejmujących studia na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności mogę potwierdzić, że rynek pracy potrzebuje ekspertów od jakości surowców i produktów żywnościowych,  potrzebuje osób posiadających stosowną wiedzę z tego zakresu, stojących na straży bezpieczeństwa żywnościowego potencjalnych konsumentów
Cześć, mam na imię Dorota, jestem absolwentką trafnie wybranego przeze mnie kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Wybrałam ten kierunek z różnych powodów. Po pierwsze w dobie dbania o zdrowie znajomość tego, co trafia na nasze stoły wymaga od nas dużej wiedzy nie tylko dotyczącej składu chemicznego i różnych dodatków ale również zagrożeń pochodzących od żywności czy identyfikowalności żywności. Po drugie będąc pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej zawodowo związana jestem z nadzorem nad produkcją żywności na całej linii produkcji "od pola do stołu". Ukończenie kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności pozwoliło mi na uszeregowanie dotychczas posiadanej wiedzy, poznanie najnowszych osiągnięć i badań oraz szeroko rozumianego podejścia do zdrowego i bezpiecznego żywienia. Studia przekonały mnie, że produkcja i bezpieczeństwo żywności jest zagadnieniem bardzo obszernym dotykającym wiele dziedzin naukowych zaczynając od rolnictwa poprzez chemię, mikrobiologię, ekonomię, na nowoczesnych metodach technicznych, technologicznych kończąc. Studia, to także czas nowych znajomości i przyjaźni, które w moim przypadku podtrzymywane są po dzień dzisiejszy. To czas spotkań z ciekawymi ludźmi, rozwijanie swoich zainteresowań, odkrywanie nowych pasji i umiejętności. Nauka i wiedza z zakresu produkcji nie kończą się wraz z otrzymaniem dyplomu. Zdobyty tytuł otworzył mi furtkę do dalszego pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie. Ukończenie tego kierunku podniosło moje kwalifikacje zawodowe w obecnym miejscu pracy, oraz umożliwiło podjęcie nowych obowiązków zawodowych.

Galeria kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

PIBŻ – Najczęściej zadawane pytania

Produkcja i bezpieczeństwo żywności to  nowoczesny kierunek, kluczowy dla gospodarki żywnościowej, na którym kształci się specjalistów odpowiedzialnych za wytwarzanie, zarządzanie oraz kontrolę bezpiecznych, wysokiej jakości surowców i produktów żywnościowych – jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z branży żywnościowej. Studia na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności to świetny wybór, aby móc realnie wpłynąć na rynek żywieniowy i podjąć zatrudnienie na różnych stanowiskach pracy związanej z gospodarką żywnościową i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
Po zakończeniu studiów inżynierskich na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności absolwent uzyskuje kwalifikacje, które umożliwiają otwarcie perspektywy podjęcia pracy w zakresie oceny jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Może samodzielnie prowadzić firmę produkującą surowce i produkty żywnościowe; udzielać porad i prowadzić szkolenia z zakresu jakości i oceny surowców, pracować w laboratoriach związanych z kontrolą jakości żywności; znaleźć pracę w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie i certyfikację oraz kontrolę jakości surowców i produktów żywnościowych.
Realizowany program studiów pozwala na uzyskanie kompetencji umożliwiających podjęcie pracy:
 • w małych, średnich i dużych zakładach branży rolno-spożywczej wdrażających systemy bezpieczeństwa żywności,
 • w instytucjach zarządzających oraz kontrolujących bezpieczeństwo i jakość żywności,
 • w służbach sanitarnych, weterynaryjnych i celnych,
 • w firmach doradczych i audytujących,
 • jednostkach certyfikujących żywność,
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w instytutach zajmujących się edukacją żywieniową,
 • w zakładach żywienia zbiorowego,
 • jak również:
 • podjęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji żywności,
 • kontynuowanie nauki na studiach magisterskich.
Tak, bezpłatne studia stacjonarnych. Studia dla osób w każdym wieku, pracujących i niepracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, w wybranych dniach tygodnia.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie w zakładce "Najważniejsze informacje": https://pans.krosno.pl/rekrutacja/

W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.