DSC_0269
DSC_0293
Zarzadzanie-baner
PlayPause
previous arrow
next arrow
DSC_0269
DSC_0293
Zarzadzanie-baner
previous arrow
next arrow


Studia I stopnia (6-semestralne licencjackie) na kierunku Zarządzanie, prowadzone w systemie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, pozwalają na uzyskanie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole. Po czwartym semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności, tj.: Zarządzanie finansami, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Zarządzanie instytucjami publicznymi, Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie. W trakcie dwóch ostatnich semestrów każdy student przygotowuje pracę licencjacką. W toku studiów przeważają zajęcia praktyczne, realizowane w formach warsztatowych, projektowych i laboratoryjnych.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Zarządzanie

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

 • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
 • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki, albo geografii, albo wiedzy o społeczeństwie.
 • Kandydaci, którzy osiągnęli tytuł finalisty lub laureata stopnia centralnego
  i okręgowego w konkursach takich jak olimpiady matematyczne, informatyczne, wiedzy ekonomicznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, mogą ubiegać się
  o przyjęcie na studia bez konieczności poddania się procedurze rekrutacyjnej.

Zakres kształcenia

Po czwartym semestrze studiów na kierunku Zarządzanie studenci wybierają jedną ze specjalności:

 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie,
 • Zarządzanie instytucjami publicznymi,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie.

Praktyki

Program studiów I stopnia przewiduje łącznie 24 tygodnie praktyk. Na drugim semestrze realizowane jest 6 tygodni praktyki zawodowej, na trzecim i czwartym semestrze – 12 tygodni praktyki specjalnościowej, a na ostatnim roku – 6 tygodni praktyki dyplomowej.


Galeria Kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie charakteryzują się wysokim poziomem interdyscyplinarności i pozwalają na kształtowanie kompetencji z różnych obszarów istotnych z punktu widzenia pełnienia funkcji kierowniczych, tj.: zarządzanie, ekonomia, marketing, prawo, socjologia, czy psychologia. Absolwent studiów jest dobrze zorientowany w wybranej przez siebie specjalności, zna także język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posługując się również słownictwem specjalistycznym oraz posiada kwalifikacje Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Ukończone studia dają absolwentowi dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do kontynuowania studiów na drugim stopniu oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy z zakresu szerokorozumianego managementu, jak również do bezpośredniego sprawowania funkcji zarządczych w różnych typach i rodzajach organizacji. Absolwent studiów magisterskich tego kierunku posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych z zakresu istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych typów organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania różnorodnych dylematów menedżerskich. Posiada on umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz opracowywania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym strategicznych. Posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej, a także kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania, negocjowania, przekonywania oraz innych kwalifikacji bardzo ważnych z punktu widzenia funkcjonowania współczesnych organizacji.
Absolwent studiów kierunku Zarządzanie zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posługując się również słownictwem specjalistycznym, posiada również kwalifikacje Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Ponadto ma możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji m.in. tj.: IT Academy Asseco Wapro, IT Academy Microsoft czy Comarch ERP Optima. W ramach kierunku funkcjonują Studenckie Koła Naukowe: „Organizacji i Zarządzania”, „Finanse”, „Temida”, pozwalające na rozwijanie indywidualnych umiejętności naukowych oraz praktycznych i aplikacyjnych.
Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie stwarzają perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki. Rozwijają one bowiem kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach, m.in. w przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego, w tym administracji publicznej, organizacjach non profit, a także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie w zakładce "Najważniejsze informacje": https://pans.krosno.pl/rekrutacja/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Zarządzanie studia

Zastanawiasz się, co studiować? A może szukasz kierunku, który pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności i przygotuje do pracy w różnych branżach? Zapraszamy na studia na kierunku Zarządzanie!
Studia na tym kierunku pozwalają na rozwijanie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi, a także pracy w zespole. Już po czwartym semestrze studenci wybierają jedną ze specjalności, taką jak Zarządzanie finansami, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Zarządzanie instytucjami publicznymi lub Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie.

Studiowanie zarządzania

Studia na kierunku Zarządzanie to również bogaty program kształcenia praktycznego, realizowany w formach warsztatowych, projektowych i laboratoryjnych. Dzięki temu studenci zdobywają umiejętności, które przydadzą się w pracy na różnych stanowiskach w sektorze przedsiębiorstw, publicznym, a także non profit.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku pracy, program studiów został opracowany z myślą o nauce interdyscyplinarnej oraz zdobywaniu umiejętności praktycznych. Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, instytucjami publicznymi, finansami oraz bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie.

Kierunek zarządzanie

Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie, które pozwoli Ci na rozwój zawodowy, a także na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy na stanowiskach menedżerskich, zapraszamy na studia na kierunku Zarządzanie!