Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria produkcji trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, projektowania, sterowania i kontrolowania procesów oraz systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Nowoczesne, interdyscyplinarne wykształcenie, łączące zaawansowaną wiedzę inżynierską z elementami wiedzy ekonomicznej, pozwoli Ci zajmować również kierownicze stanowiska, a wiedza i umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki odpowiedniemu, praktycznemu programowi studiów, będziesz spełniać wymogi stawiane przez dynamiczny i międzynarodowy przemysł zmierzający do automatyzacji, robotyzacji oraz digitalizacji procesu produkcyjnego, w myśl koncepcji Przemysłu 4.0.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Inżynieria produkcji

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

magister inżynier

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

Przyjęcie na trzysemestralne studia drugiego stopnia na kierunek Inżynieria produkcji może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia następuje w drodze postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia uzyskaną ocenę na dyplomie ukończenia studiów oraz średnią ocen uzyskanych w toku studiów.

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:

WR = 10 x O + S

gdzie:

O – ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia,

S – średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

Zakres kształcenia

Studiując na kierunku Inżynieria produkcji masz do wyboru jedną z trzech specjalności:

  • Zintegrowane systemy wytwarzania
  • Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
  • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Praktyki

Praktyki zawodowe na kierunku Inżynieria produkcji będą trwały łącznie 12 tygodni, realizowane będą głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a także instytucjach i firmach, które zajmują się zagadnieniami związanymi z inżynierią produkcji, w tym aspektami jakości, środowiska i bhp, czy rozwiązaniami informatycznymi w firmach.

Praktyki zawodowe cz. 1 w wymiarze 8 tygodni (320 h lekcyjnych) zaplanowano na I roku oraz cz. 2-4 tygodnie (160 h lekcyjnych) – na II roku studiów.


Opinie absolwentów

Studia na krośnieńskiej uczelni były dla mnie cudownym czasem, który bardzo dobrze wspominam do dnia dzisiejszego. Ukończyłam studia w lutym 2016 roku na kierunku Inżynieria środowiska o specjalności: Instalacje sanitarne i technologiczne. Idealnie ułożony i przemyślany program, doświadczeni i profesjonalni wykładowcy – dużo praktycznej wiedzy i ćwiczenia konkretnych umiejętności to duży atut tej uczelni. Zaję cia prowadzone w ciekawy sposób, który zachęcał do aktywnego uczestnictwa w nich.  Gdybym miała podjąć decyzję jeszcze raz, to z pewnością moim wyborem byłaby Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Studia inżynierskie w znaczący sposób wpłynęły na mój samorozwój. Dlatego po kilku latach wróciłam na uczelnię, aby kontynuować pogłębianie mojej wiedzy na studiach magisterskich o kierunku Inżynieria Produkcji, specjalność: Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie. Studia dają możliwość zdobycia dodatkowych branżowych certyfikatów. Zawdzięczam studiom bardzo wiele, przede wszystkim to, ze pozbyłam się wielu barier i ograniczeń, stałam się bardziej efektywnym pracownikiem, ponieważ wiedzę zdobytą na studiach łączę ze swoją pracą zawodową, zwiększyłam świadomość swoich celów i możliwości. Krośnieńska Uczelnia to również dobra okazja do poznania ciekawych i wartościowych ludzi. Uważam, że Uczelnia spełniania najwyższe standardy w zakresie kształcenia absolwentów poszukiwanych na rynku pracy, dobrze i efektywnie przygotowując do startu na rynku pracy. Studia godne polecenia!
Bardzo się cieszę, że zdecydowałem się na te studia. Możliwość uzyskania II stopnia w Krośnie jest super! Studia w KPU pozwoliły mi na poznanie wspaniałych ludzi, z którymi mogłem dzielić swoje zainteresowania i pasje. Doświadczeni nauczyciele akademiccy są kolejnym atutem tego kierunku. Przekazują wiedzę z zaangażowaniem, starając się zaszczepić w studentach ciekawość tematu. Ukończenie tego kierunku pozwoliło mi na poznanie nowych zagadnień dotyczących procesów produkcji, bezpieczeństwa higieny pracy o raz zwiększenie wiedzy o systemach zarządzania jakością. Po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria Produkcji o specjalności Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie rozpocząłem pracę w administracji Uczelni. Jestem niezmiernie wdzięczny za środki, które udostępniła mi Uczelnia, oraz za nieocenione kontakty, które nawiązałem w czasie moich studiów. Dziękuję moim profesorom, kolegom i koleżankom z grupy, przyjaciołom i rodzinie oraz wszystkim, których spotkałem po drodze. Wszystko to ukształtowało mnie na osobę, którą jestem dzisiaj.

Galeria kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Studiując kierunek Inżynieria produkcji w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie: -  uzyskasz tytuł magistra w 3 semestry; - zdobędziesz wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznymi programami typu Matlab, Catia; - poznasz zasady projektowania wyrobów i procesów, a także sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania, niezbędnymi w Przemyśle 4.0.
Po ukończeniu specjalności „Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie” uzyskasz kwalifikacje starszego inspektora bhp. Dodatkowo jest możliwość zdobycia certyfikatu auditora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania ISO.
Program studiów kierunku Inżynieria produkcji zapewni Ci uzyskanie kompetencji w zakresie obsługi systemów informatycznych, dbałości o jakość, środowisko czy też bhp, dotyczących każdej gałęzi gospodarki,  które pozwolą Ci z łatwością odnaleźć się na rynku pracy. Możesz podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz w jednostkach administracji publicznej.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie w zakładce "Najważniejsze informacje": https://pans.krosno.pl/rekrutacja/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.