Dwujęzykowe studia dla tłumaczy pozwalają na zdobycie kompetencji niezbędnych w zawodzie tłumacza, ale także nabycie kwalifikacji językowych umożliwiających podjęcie pracy w korporacjach międzynarodowych, biurach tłumaczeń, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W czasie studiów poznasz dwa języki: język wiodący (język angielski), którego znajomość umożliwi Ci podejmowanie zadań tłumaczeniowych oraz drugi język (do wyboru: język niemiecki, hiszpański, rosyjski), który poznasz w stopniu gwarantującym samodzielność językową.W ramach studiów poznasz teoretyczne i praktyczne podstawy tłumaczenia ustnego lub pisemnego. Umiejętność precyzyjnego przekładu tekstów specjalistycznych doskonalić będziesz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Kompetencje tłumaczeniowe rozwijane będą w ramach dwóch modułów do wyboru: tłumaczenie środowiskowe (wprowadzenie do tłumaczenia uwierzytelnionego, tłumaczenie tekstów medycznych, tłumaczenie tekstów ekonomicznych, finansowych i biznesowych, tłumaczenie tekstów prawnych, prawniczych i administracyjnych) lub tłumaczenie w kontekście zawodowym (tłumaczenia na potrzeby firm i instytucji, wprowadzenie do tłumaczeń tekstów technicznych i biznesowych, a także z dziedziny transportu i logistyki). Oba moduły zawierają również komponent tłumaczeń ustnych.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne


Warunki rekrutacji

 • Egzamin maturalny (nowa matura) obejmuje konkurs świadectw z pisemnego egzaminu z języka angielskiego lub niemieckiego. Kandydaci bez zdawania jednego z tych języków mogą brać udział w konkursie na podstawie wyników ukończenia szkoły średniej z jednego z tych języków.
 • Egzamin dojrzałości (stara matura) obejmuje konkurs świadectw z języka angielskiego lub  niemieckiego na podstawie wyników ukończenia szkoły średniej.
 • Osoby, które uzyskały jedną z wymienionych kwalifikacji językowych (takich jak zdanie egzaminu Cambridge lub certyfikatu językowego na poziomie co najmniej A2
  z oceną co najmniej dobrą), oraz osoby, które są laureatami lub finalistami olimpiad językowych, mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia bez konieczności przeprowadzania standardowego postępowania rekrutacyjnego.

Zakres kształcenia

Na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy realizowane są dwa moduły do wyboru:

 • Tłumaczenia środowiskowe
 • Tłumaczenia w kontekście zawodowym

Obie specjalności zawierają również komponent tłumaczeń ustnych.

Praktyki

 • Praktyki na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy realizowane są przez cztery semestry (od trzeciego do szóstego semestru).
 • W ramach praktyk studenci mają możliwość wykorzystać w praktyce swoje umiejętności językowe oraz podejmować zadania tłumaczeniowe na rzecz firmy, w której realizowane są praktyki.

Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Studia na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy to:
 • unikatowe połączenie nauki dwóch języków,
 • praktyczne poznanie zawodu tłumacza od podstaw,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich i tłumaczy-praktyków,
 • bogata baza uczelni: kabina tłumaczeniowa, sprzęt konferencyjny, oprogramowanie wspierające pracę tłumacza (program Trados),
 • możliwość wyjazdu na naukę w ramach programu Erasmus+,
 • goście z uczelni partnerskich (VisitingProfessors),
 • członkostwo w programie Global Partners in Education.
Po ukończeniu studiów na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy zdobędziesz dyplom licencjata oraz będziesz mógł wykazać się znajomością języka wiodącego na poziomie zaawansowanym i drugiego języka na poziomie samodzielności językowej. 
Wysokie kompetencje językowe dają szanse zatrudnienia w zawodzie tłumacza (w biurach tłumaczeń i jako freelancerzy) lub w środowisku międzynarodowego biznesu, urzędach administracji państwowej i samorządowej, biurach podróży, wydawnictwach, mediach, branża logistycznej, firmach outsourcingowych.
Na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy nie prowadzimy studiów w systemie 26+.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ - są bezpłatne
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Uczelnia posiada bardzo bogatą ofertę studiów i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ . Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Dwujęzykowe studia dla tłumaczy zapewnią wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci tłumaczenie dokumentów, rozmów, a także materiałów marketingowych dla różnych firm i organizacji. Pracując jako tłumacz, będziesz mógł działać w sektorach takich jak przemysł, medycyna, prawo czy administracja.

Skuteczna praca w zawodzie tłumacza wymaga również umiejętności miękkich, takich jak umiejętność pracy pod presją, organizacja czasu oraz doskonałej komunikacja. Na Dwujęzykowych studiach dla tłumaczy będziesz miał/a możliwość rozwoju tych umiejętności.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

tłumacz, menadżer projektu tłumaczeniowego, korektor w biurze tłumaczeń, lektor języka obcego, pracownik działu współpracy z zagranicą, sales representative, customer relationships manager, recruitment specialist, virtual assistant, document writer itp.

PRAKTYKI:

Praktyki na kierunku Dwujęzykowe studia dla tłumaczy umożliwiają rozwijanie umiejętności językowych oraz również praktycznych kompetencji tłumaczeniowych.