Uczniowie z uszkodzeniem słuchu w przedszkolu i szkole – wczoraj, dziś, jutro

W dniu 27 maja 2023 roku odbyła się IV konferencja naukowo-szkoleniowa na temat: Uczniowie z uszkodzeniem słuchu w przedszkolu i szkole – wczoraj, dziś, jutro. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie we współpracy z Zakładem Pedagogiki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Konferencja zgromadziła przedstawicieli znaczących ośrodków naukowych w Polsce między innymi: Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie oraz naszej uczelni. Otwarcia konferencji dokonała Prorektor do spraw rozwoju doktor Agnieszka Woźniak, podkreślając znaczenie edukacji dzieci o specjalnych potrzebach.

Problematyka konferencji koncentrowała się w czterech zasadniczych obszarach:

  1. Antropologicznych i cywilizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w kontekście wartości i oczekiwań społecznych.
  2. Diagnozy i jej wymiarów, a szczegółowiej standardów oceny funkcjonalnej uczniów z uszkodzeniem słuchu.
  3. Wspierania rozwoju ucznia z uszkodzeniem słuchu w ramach edukacji językowej oraz matematycznej.
  4. Kompetencji kluczowych rodziców, terapeutów i nauczycieli oraz ich roli w procesie kształcenia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W drugiej części konferencji zorganizowano warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Tematyka spotkań warsztatowych dotyczyła trudności szkolnych oraz funkcjonowania społecznego uczniów z uszkodzeniem słuchu, metod i form wspierania muzycznego rozwoju dziecka oraz sposobów rozumienia opinii i orzeczeń, jak też dostosowań warunków do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z uszkodzeniem słuchu. W toku obrad wielokrotnie akcentowano znaczenie holistycznego ujmowania dziecka z uszkodzeniem słuchu.

W ramach konferencji studenci II roku pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną zorganizowali warsztaty plenerowe dla dzieci z uszkodzeniem słuchu oraz ich rodzeństwa. Dzieci zabrano w przestrzeń kosmiczną, aby zbudować z kartonu kosmiczne miasto. Sprawiło to uczestnikom zajęć wiele radości.