Zarządzanie kadrami i płacami

Liczba semestrów: 2 semestry

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200h

Liczba ECTS: 30

Odpłatność: 3 700 zł

Forma realizacji zajęć: zajęcia w formie tradycyjnej oraz online  

Rekrutacja trwa do 10.10.2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2024 r.

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Adresaci: osoby planujące rozpocząć pracę, osoby pracujące w działach kadr

Charakterystyka studiów: Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, dokumentacji: kadrowej, podatkowej oraz ZUS, jak również systemów kadrowo-płacowych oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych zyskują, doskonalą lub podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie: prowadzenia dokumentacji kadrowej, rozliczeń podatkowych osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i umowy o pracę, aspektów prawnych zatrudnienia.

Wymagania przyjęcia: Na studia podyplomowe na kierunku –Zarządzanie kadrami i płacami przyjmowani są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 (PRK) uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Wymagane dokumenty: Do dokumentacji składane są:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy,
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (oryginał lub odpis).

Wymagane dokumenty należy przesłać(złożyć) w białej wiązanej teczce na adres:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Instytut Humanistyczny
ul. Kazimierza Wielkiego 8,
38-400 Krosno,

Miejsce realizacji zajęć:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

ul. Kazimierza Wielkiego 8, 38-400 Krosno

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Łukasz Furman, prof. PANS

Dodatkowe informacje:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Instytut Humanistyczny
38-400 Krosno
ul. Kazimierza Wielkiego 8, pok. 15
tel. 13 43 755 40 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail: lukasz.furman@pans.krosno.pl