Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela

(obejmujące przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne)

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 600 godzin w tym 150 godzin praktyk zawodowych

Liczba ECTS: 31

Odpłatność: za semestr 1500 zł (łącznie 4 500 zł)

Forma realizacji zajęć: stacjonarnie oraz nie więcej niż 25% w sposób zdalny

Rekrutacja trwa do 31 października 2024

Planowany termin rozpoczęcia: listopad 2024 rok

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów (min. 20 osób)

Adresaci:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych na różnych stopniach kształcenia.

W trakcie nauki studenci studiów podyplomowych zdobywają niezbędną wiedzę psychologiczną, pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne i organizacyjne wymagane na różnych stopniach kształcenia w placówkach oświatowych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego (Dz.U. 2019, poz. 1450)

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacz uzyskuje kwalifikacje  w zakresie przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach oświatowych w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć i obejmują przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne.

Uczestnicy studiów zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki wymaganą w pracy nauczyciela pracującego na różnych etapach kształcenia, jak też umiejętności praktyczne związane z realizacją procesu edukacji. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela obejmują zajęcia  teoretyczne (warsztaty) i praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, praktyki).

Program studiów obejmuje 600 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty). Zajęcia odbywają się w cyklu trzysemestralnym.

Bloki tematyczne:

  1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  2. Podstawy dydaktyki i emisja głosu
  3. Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć  

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela określone w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Wymagane dokumenty:

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (kserokopia, którą należy potwierdzić w sekretariacie),
  •  wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Humanistycznego

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

ul. Kazimierza Wielkiego 8

Miejsce realizacji zajęć:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

ul. Kazimierza Wielkiego 8

Rejestracja elektroniczna: Kliknij tutaj

Kierownik studiów podyplomowych: dr Barbara Lulek

Kontakt:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Instytut Humanistyczny

38-400 Krosno

ul. Kazimierza Wielkiego 8, pok. 15

tel. 13 43 755 40 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)

e-mail: ack@pans.krosno.pl