Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych

Kierunek studiów podyplomowych: Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych
Liczba semestrów: 2 semestry
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 225
Liczba ECTS: 60
Odpłatność: 1 250 zł za semestr
Forma realizacji zajęć: stacjonarnie oraz cześć zajęć realizowana w sposób zdalny

Rekrutacja trwa do dnia 31 października 2024 r.

Planowany termin rozpoczęcia: listopad 2024 rok
Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Adresaci:
Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów szkół wyższych kierunków innych niż rolnicze, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 poz. 461) lub prowadzą gospodarstwo rolne i chcą ubiegać się o środki finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Ukończenie studiów podyplomowych stanowi jeden z warunków pozwalających na zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy oraz pozwoli na samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego.
Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, o których mowa w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 poz. 461 i Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz.U. 2012 poz. 109). Program oferowanych studiów podyplomowych w pełni wpisuje się w wytyczne niniejszego Rozporządzenia, gdyż obejmuje zagadnienia dotyczące produkcji rolniczej a także ekonomiki rolnictwa, rachunkowości rolniczej oraz agrobiznesu i marketingu artykułów rolnych.

Charakterystyka studiów:
Program studiów obejmuje 225 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia). Zajęcia odbywają się w cyklu dwusemestralnym. Przewidywane jest 12 dwudniowych zjazdów (sobotnio-niedzielnych). Program kształcenia spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2022, poz. 574).
Wykaz modułów tematycznych:
-Technologia produkcji roślinnej
-Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt
-Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych
-Agrobiznes i podstawy marketingu
-Rachunkowość rolnicza
-Fundusze UE w rozwoju obszarów wiejskich
-Systemy informatyczne w produkcji rolniczej
-Ochrona roślin uprawnych
-Nasiennictwo i nowoczesne trendy w hodowli roślin
-Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia
-Technika rolnicza
-Podstawy kontroli weterynaryjnej

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” będzie posiadał wiedzę m.in. z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, gleboznawstwa rolniczego oraz podstaw nawożenia, ochrony roślin, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, agrobiznesu, marketingu artykułów rolnych oraz rachunkowości gospodarstw rolnych.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent nabędzie praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zdobywania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zdobędzie uprawnienia do zakupu ziemi.

Wymagania przyjęcia:
Na studia podyplomowe „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, co najmniej I stopnia (inżynierskich lub licencjackich).
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” jest złożenie (przesłanie) wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:
Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
-dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia, którą należy potwierdzić w sekretariacie),
-wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
-1 zdjęcie (format legitymacyjny)
Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

Wymagane dokumenty należy przesłać w białej wiązanej teczce na adres:
Sekretariat Instytutu Zdrowia i Gospodarki
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Studia podyplomowe Rolnictwo
Dmochowskiego 12
38-400 Krosno
Miejsce realizacji zajęć:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Magdalena Dykiel

Kontakt:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Sekretariat Akademickiego Centrum Kształcenia
38-400 Krosno
ul. Dmochowskiego 12
pok. 07
tel. 13 43 755 80 (poniedziałek – piątek 8.00 – 14.00)
e-mail: ack@pans.krosno.pl