Geotechniczne badania podłoża gruntowego i fundamentowanie

Czas trwania: dwa semestry
Koszt: 1500 zł za semestr
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 60 ECTS
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 260 godzin

Charakterystyka studiów:
Problematyka geotechnicznych badań podłoża gruntowego i fundamentowania to ważny etap każdego procesu planowania i wykonania inwestycji budowlanej. Przy obecnym rozwoju budownictwa coraz częściej występuje konieczność posadawiania budynków i budowli na terenach o niekorzystnej budowie geologicznej i złożonych czy skomplikowanych warunkach geotechnicznych, na gruntach słabonośnych. Dlatego bardzo istotna jest specjalistyczna, szczegółowa i aktualna znajomość zagadnień z zakresu geotechniki i fundamentowania. Tą wiedzę i umiejętności praktyczne otrzymacie Państwo wybierając niniejsze studia podyplomowe.

Proponowane studia podyplomowe są nie tylko dla osób, które wiążą przyszłość zawodową z geotechniką i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, ale również dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką, którzy planują budowę np. domu jednorodzinnego. Prawo nie nakłada na inwestora obowiązku wykonania badań geotechnicznych pod budowę domu jednorodzinnego, ale niekiedy projekt budowlany musi zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Wykonanie badań geotechnicznych pozwoli na uniknięcie problemów, które często występują w trakcie użytkowania budynku: zapadające się fundamenty, pękające ścian itp. Budowa domu na nieznanym podłożu gruntowym może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń konstrukcji.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 260 godz. wykładów i ćwiczeń (audytoryjnych, projektowych, pracowni specjalistycznych, seminariów, laboratoriów i zajęć terenowych).
Podstawowym celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze specjalistycznymi technikami stosowanymi w badaniach podłoża gruntowego. Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia inżynierskie, magisterskie, licencjackie), którzy chcą poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie sposobów rozwiązań problemów geotechnicznych, a także do osób profesjonalnie zainteresowanych w dokształceniu i przygotowaniu się do pracy związanej z badaniami gruntów pod budowę obiektów inżynierii lądowej.
Propozycja tych studiów ma na celu wypromowanie specjalistów doskonale przygotowanych z zakresu najnowszej geotechniki.

Prowadzenie studiów koncentruje się na przekazaniu wiedzy i umiejętności w szerokim zakresie dotyczących geotechniki, począwszy od aspektów prawnych, zasad uzyskania uprawnień geotechnicznych, poprzez pomiary geodezyjne, badania geofizyczne, geotechniczne polowe i laboratoryjne analizy, po wykonawstwo robót geotechnicznych, fundamentowanie.
Zajęcia będą prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni oraz przez specjalistów praktyków z branży.

Sylwetka absolwenta:
Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, w szczególności dla inżynierów, którzy ukończyli studia na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo i pokrewne.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie wysokiej klasy specjalistą, przygotowanym teoretycznie i praktyczne w zakresie badań podłoża gruntowego dla celów inwestycyjnych, warunków posadawiania obiektów budowlanych. Otrzyma najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i nabędzie umiejętności w zakresie geotechniki, fundamentowania, geodezji, systemów GIS, geofizyki, które powinny być pomocne w późniejszej pracy zawodowej. Słuchacze studiów będą również mieli możliwość nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz wykonywania pomiarów terenowych, ćwiczeń laboratoryjnych
i projektów technicznych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki dotyczącym prowadzenia studiów podyplomowych przez wyższe uczelnie.

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022 roku

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Miejsce zajęć:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12

Dodatkowe informacje:
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Dział Studiów
Rynek 1
38-400 Krosno
e-mail: podyplomowe@pans.krosno.pl