Rekrutacja na I rok studiów obywateli Ukrainy

ZASADY REKRUTACJI 2024/2025

 • CUDZOZIEMCY (W TYM KANDYDACI Z UKRAINY)
 1. Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia cudzoziemca podejmuje Rektor.
 4. Osoby, które ukończyły szkoły średnie za granicą są przyjmowane na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na ogólnych zasadach obowiązujących w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
 5. Świadectwa wydane w zagranicznych systemach edukacji na podstawie których kandydaci ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie muszą być uznane za dokumenty potwierdzające w Polsce wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Świadectwa mogą być uznane z mocy prawa lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty w przedmiocie uznania dokumentu za potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania tego dokumentu.
 6. Świadectwa uznanie z mocy prawa nie podlegają procedurze uznania w polskim urzędzie, tym samym mogą być składane bezpośrednio w Uczelni:
 7. dotyczy świadectw wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 8. dyplomy IB (International Baccalaureate),
 9. dyplomy EB (European Baccalaureate),
 10. świadectwa uprawniające do studiów wyższych, objęte zawartymi przez Polskę umowami dwustronnymi o wzajemnym uznawaniu świadectw i dyplomów.
 11. Uznanie w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty dotyczy świadectw i dokumentów, które nie są uznawane z mocy prawa, dokumenty te podlegają procedurze uznania, kandydaci na studia przedstawiają decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa wydaną przez kuratora oświaty. Postępowanie w sprawie uznania świadectwa prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo.
 12. Kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie lub studia za granicą zobowiązani są dostarczyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym kształcenie na danym kierunku studiów. W przypadku nieposiadania dokumentu lub braku możliwości jego dostarczenia zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca stopień znajomości języka polskiego.
 13. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na drugi stopień studiów a są absolwentami uczelni za granicą – dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą:
 14. o którym mowa w art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
 15. uznany na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność lub
 16. uznany w drodze postępowania nostryfikacyjnego (w razie braku umowy międzynarodowej określającej równoważność) lub
 17. zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na określonym poziomie przez cudzoziemca, o którym w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 18.  Kandydaci-cudzoziemcy powinni złożyć kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu i umożliwiającego podjęcie kształcenia (karta Polaka, karta pobytu, wiza, itp.) zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 19. Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 20. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez cudzoziemca oryginałów dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia w terminie wskazanym przez komisję rekrutacyjną, kandydat może otrzymać zgodę na ich przedłożenie w późniejszym terminie, jednak nie później niż do dnia wpisu na listę studentów. Zgodę na pisemny wniosek kandydata wyraża komisja rekrutacyjna.
 21. Ponadto kandydaci z Ukrainy w postępowaniu rekrutacyjnym, potwierdzają status uchodźcy przez zamieszczenie w systemie IRK, dalej zwanym systemem rejestracji skanu dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 23 lutego 2022 r. W przypadku nie zamieszczenia dokumentu wniosek o przyjęcie na studia pozostaje bez rozpoznania. 

Kandydaci z Ukrainy przyjmowani są na studia zgodnie z warunkami rekrutacji  na poszczególne kierunki studiów ustalonymi w niniejszej uchwale w oparciu o świadectwo uzyskania pełnego wykształcenia średniego oraz świadectwo maturalne (atestat) według przeliczników wskazanych poniżej.

Atestat

Ocena na świadectwiePunktacja w Uczelni
12100
1190
1082
975
867
758
650
540
430
30
20
10

ZAWIADOMIENIE O PRZYJĘCIU I WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW

 1. Zawiadomienia o zakwalifikowaniu na pierwszy rok studiów wysyłane są do kandydatów pocztą tradycyjną oraz w formie elektronicznej za pomocą IRK. Do zawiadomienia komisja załącza wzór oświadczenia w sprawie elektronicznego złożenia dokumentów w IRK.
 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów i nie wymaga odrębnej decyzji administracyjnej.
 3. Wpis na listę studentów następuje po złożeniu przez kandydata dokumentów w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 1 oraz złożeniem przez niego podpisu na liście.
 4. W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni w dniu wpisu, wpisu dokonuje się w obecności przedstawiciela ustawowego za jego pisemną zgodą. W przypadku gdy przedstawiciel ustawowy nie jest obecny podczas wpisu, konieczne jest przedstawienie tej zgody opatrzonej podpisem notarialnie poświadczonym. Ponadto przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów w przypadku niepełnoletniego kandydata.
 5. W przypadku kandydatów, którzy złożyli dokumenty w IRK oraz załączyli oświadczenie o wybraniu takiej formy składania dokumentów, wpisu na listę dokonuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej bądź inny, upoważniony przez przewodniczącego członek komisji.

WARUNKI REKRUTACJI – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  1.  

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, olimpiady „Buduj z Pasją”.

 • Kierunek: BUDOWNICTWO (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy i umiejętności budowlanych, turnieju budowlanego.

 • Kierunek DWUJĘZYKOWE STUDIA DLA TŁUMACZY (studia stacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka angielskiego albo niemieckiego albo hiszpańskiego.

Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z jednego z tych języków.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka angielskiego albo niemieckiego albo hiszpańskiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego.

 • Kierunek FILOLOGIA w zakresie Filologia angielska (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka angielskiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady języka angielskiego.

           

5.         Kierunek INFORMATYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i informatyki albo matematyki albo fizyki.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej.

6.         Kierunek INŻYNIERIA JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo chemii albo fizyki albo biologii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, wiedzy o żywieniu i żywności, biologicznej, wiedzy ekonomicznej.

 • Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo biologii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, geograficznej, informatycznej, geologicznej, wiedzy technicznej, innowacji technicznych i wynalazczości.

 • Kierunek: MARKETING INTERNETOWY (studia stacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady z języka polskiego lub angielskiego.

 • Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej, techniki samochodowej.

10.     Kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady z języka polskiego, artystycznej.

 1. Kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia stacjonarne ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.

 1. Kierunek: POŁOŻNICTWO (studia stacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia stacjonarne ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.

13.      Kierunek: PRODUKCJA i BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujących wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii albo matematyki albo geografii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady biologicznej, ochrony środowiska, wiedzy ekologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywności, wiedzy o żywieniu i żywności.

14.     Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia stacjonarne ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady geograficznej, wiedzy o turystyce, wiedzy hotelarskiej.

15.     Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem egzaminu pisemnego z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci z klasą mistrzowską, I i II klasą sportową.

16.     Kierunek: ZARZĄDZANIE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo geografii albo wiedzy o społeczeństwie.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady matematycznej, informatycznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

 W procesie rekrutacji przyznaje się  dodatkowe 10 punktów laureatom organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych olimpiady „Warto wiedzieć więcej
 o ubezpieczeniach społecznych”.

 1. Kierunek: ZIELARSTWO (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo biologii albo chemii albo wiedzy o społeczeństwie.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady biologicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, wiedzy o żywieniu i żywności.