Profesorskie spotkanie w PANS w Krośnie

18 kwietnia br. w gościnnych progach restauracji Naftaya odbyło się spotkanie władz Uczelni z samodzielnymi pracownikami naukowymi Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. W spotkaniu udział wzięło dwudziestu pięciu profesorów, przewodniczący Rady Uczelni, prorektorzy, kwestor, kanclerz oraz dyrektorzy instytutów.

Inicjatywa „obiadów profesorskich” zrodziła się w 2009 roku i z przerwami wynikającymi m.in. z czasu pandemii jest kontynuowana przez wszystkich Rektorów krośnieńskiej Uczelni. Spotkanie w gronie osób, z którymi od wielu lat się współpracuje i dzięki którym prestiż oraz ranga naukowa i dydaktyczna naszej Uczelni jest bardzo mocna jest niezwykle wartościowym wydarzeniem i jest polem do wymiany poglądów i stanowisk.

Rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS, w swoim wystąpieniu podkreślał, że głównym celem władz rektorskich jest budowanie „solidnej szkoły wyższej, kształcącej dobrze i realizującej badania naukowe”. Przedstawił plany związane z rozwojem wydawnictwa uczelnianego oraz czasopism znajdujących się na ministerialnej liście. Odniósł się też do kwestii  dotyczącej ewaluacji naukowej w dwóch dyscyplinach: nauki o zdrowiu i nauki o zarządzaniu.

Rektor zaapelował do profesorów o inspirowanie, zachęcanie i wspólny udział w grantach i projektach badawczych. Poprosił o pełnienie roli mentorów dla młodszych nauczycieli oraz wspieranie ich swoim autorytetem.