Otwarty nabór studentów lub studentek kierunków inżynierskich lub magisterskich (kierunek Inżynieria produkcji) do udziału w projekcie „Wsparcie studentów…”

Szanowni Studenci/Studentki
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

W zawiązku z prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursem „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” rozpoczynamy otwarty nabór studentów lub studentek kierunków inżynierskich lub magisterskich (kierunek Inżynieria produkcji) do udziału w projekcie zgłoszonym przez SKN „Rotor” pod nazwą „Przygotowanie zespołu napędowego pojazdu startującego w zawodach Shell Eco-Marathon”.

Termin zgłoszeń:  14 czerwca 2024 r.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o bezpośredni kontakt z opiekunem SKN „Rotor”: dr inż. Tomasz Kosztyła, mail: tomasz.kosztyla@pans.krosno.pl

Dokumenty należy składać również u opiekuna SKN „Rotor” – dr inż. Tomasza Kosztyły:

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. CV studenta lub studentki (na wzorze znajdującym się w dokumentach do pobrania) – przygotowane tak, aby podane informacje możliwe najpełniej wpisywały się w temat główny tj. Przygotowanie zespołu napędowego pojazdu startującego w zawodach Shell Eco-Marathon:

CV należy przygotować z uwzględnieniem:

  1. nagrody i wyróżnienia studenta lub studentki w  konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i  międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu; 
  2. wystąpienia studenta lub studentki na  konferencjach naukowych; 
  3. udział studenta lub studentki w projektach  badawczych  prowadzonych przez uczelnię/ we
  4. współpracy z innymi  ośrodkami akademickimi lub naukowymi/ przez koła naukowe; autorstwo lub
  5. współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, zgłoszenia  patentów; publikacje naukowe studenta lub studentki w  recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu  co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki  (autorstwo lub współautorstwo); 
  6. inne osiągnięcia studenta lub studentki (np.  artystyczne, sportowe, działalność społeczna).

3.dokument potwierdzający znajomość przez studenta co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2