Milion złotych dla PANS w Krośnie – Uczelnia laureatem Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości

Po raz szósty wyłoniono 15 publicznych uczelni zawodowych, które zostaną objęte dodatkowym wsparciem finansowym w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Nasz Uczelnia znalazła się w gronie wyróżnionych laureatów i otrzymała 1 milion złotych.

Kwota przyznana została na dofinansowanie działań projakościowych w zakresie dydaktyki podejmowanych w publicznych uczelniach zawodowych, których absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy ze względu na wysokie kwalifikacje zawodowe.

Uczelnie, które otrzymały wsparcie, musiały spełnić wymagania określone w Komunikacie Ministra Nauki z dnia 25 marca 2024 r. o warunkach otrzymania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” i wysokości tych środków w 2024 r. Były to kryteria takie jak:

  • brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w danej uczelni, wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2018–2023;
  • wynik monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczącego absolwentów studiów o profilu praktycznym prowadzonych w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w 2021 r., w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, wskazujący, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,67.

W przypadku konieczności rozstrzygnięcia o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia uczelniom o jednakowej wartości względnego wskaźnika zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia na poziomie większym albo równym 0,67 o otrzymaniu środków decyduje niższy poziom wskaźnika bezrobocia absolwentów studiów pierwszego stopnia danej uczelni.