Księga Jubileuszowa z okazji Jubileuszu 25-lecia Uczelni

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PIGONIANUM – z okazji Jubileuszu 25-lecia Uczelni w Krośnie – ukazała się Księga Jubileuszowa: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie 1999-2024, Krosno 2024, ss. 263, ISBN 978-83-64457-89-0
Koordynatorem projektu wydawniczego ze strony Uczelni był: Piotr Łopatkiewicz.
Redakcję wydawniczą tekstów przeprowadzili: Piotr Łopatkiewicz oraz Tadeusz Łopatkiewicz – Sekretarz Wydawnictwa Naukowego PIGONIANUM.
Redakcji językowej i technicznej tekstów podjął się: Tadeusz Łopatkiewicz.
Autorem większości fotografii zamieszczonych w publikacji jest Jacek Wnuk, pozostałe pochodzą z Archiwum PANS w Krośnie.
Wybór fotografii został dokonany przez: Piotra Łopatkiewicza i Tadeusza Łopatkiewicza.

Projekt graficzny publikacji opracował: Piotr Hrehorowicz, zaś skład typograficzny i przygotowanie do druku jest dziełem: Inter Line SC w Krakowie, Piotr Hrehorowicz i Małgorzata Punzet.

Na okazały tom składa kilkanaście tekstów oraz pełna lista wszystkich absolwentów Uczelni z lat 2002-2024.

Tom otwiera tekst dra hab. Zbigniewa Barabasza, prof. PANSSłowa od Rektora, w którym Jego Magnificencja Rektor PANS w Krośnie dokonał krótkiego podsumowania dotychczasowych osiągnięć Uczelni oraz zawarł odrębne podziękowania dla wszystkich instytucji, które przyczyniły się do Jej powstania, rozwoju oraz stworzenia doskonałych warunków do studiowania i zdobywania wiedzy.

Piotr Łopatkiewicz – w obszernym artykule zatytułowanym: Zanim w Krośnie powstała Akademia. Od szkoły parafialnej do jezuickiego Studium Generale, przedstawił – dobrze udokumentowany źródłowo – zarys dziejów szkolnictwa krośnieńskiego od XIV do XVIII wieku, akcentując w nim zwłaszcza znacznie krośnieńskiej szkoły parafialnej w kształceniu przyszłych elit intelektualnych miastaoraz doniosły epizod jakim było powołanie w Krośnie w roku 1647 formalnego kolegium jezuickiego, które od roku 1731 podniesione zostało do rangi Studium Generale – pierwszej w Krośnie filozoficznej uczelni wyższej.

Franciszek TereszkiewiczKanclerz PANS, w artykule: Idee – strategie – praktyka w procesie zmian. Studia wyższe zawodowe w Krośnie w latach 1999-2024, przedstawił genezę krośnieńskiej Uczelni zawodowej, kierunki i specjalności kształcenia w zakresie studiów licencjackich, inżynierskich oraz studiów magisterskich oraz znacznie kształcenia praktycznego. Ważną częścią obszernego tekstu stały się zaprezentowane tam dane statystyczne, ukazujące liczbę studiujących w Krośnie studentów i absolwentów. W dalszej części swojego artykułu Autor zwrócił uwagę na znaczenie kadry naukowej, ocenę procesu kształcenia przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, współpracę z uczelniami akademickimi, rolę wymiany zagranicznej, studencki ruch naukowy, kulturotwórczą rolę Uczelni dla miasta i regionu, wskazał również osoby, które wyróżnione zostały honorowym medalem Zasłużony dla PWSZ w Krośnie.

Joanna Jagiełło-KuczałaDyrektor Biura Rektora PANS, we współpracy z Piotrem Łopatkiewiczem, przygotowała obszerny i efektownie ilustrowany Diariusz, obejmujący najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w krośnieńskiej Uczelni w latach 1999-2024.

Rozdział – Pozostaną w pamięci, obejmuje krótkie biogramy pracowników, którzy odeszli, jednak ważną część swojego życia zawodowego i naukowego związali w krośnieńską Uczelnią.

W dalszej części publikacji zaprezentowane zostały: władze Uczelni, składy Senatu, Rady Uczelni i Konwentu, zarówno obecne jak i wszystkich poprzednich kadencji: 1999-2000; 2000-2004; 2004-2008; 2008-2012; 2012-2016; 2016-2020.

Kolejny tekst, autorstwa Joanny Jagiełło-Kuczały, zatytułowany:Struktura Uczelni, prezentuje Uczelnię przez pryzmat struktury jej obecnych, jak i dawnych, Instytutów oraz jednostek ogólnouczelnianych.

W dalszej części publikacji znalazły się teksty: Elżbieta PawlikStudium Języków Obcych, Anny Świst Szkoła Językowa Academia oraz Joanny KrochmalWewnętrzny Ośrodek Egzaminacyjny British Council, w których obszernie omówiono dokonania dydaktyczne Uczelni w zakresie kształcenia w zakresie języków obcych.

Istotną częścią publikacji stał się także tekst przygotowany przez Piotra Łopatkiewicza: Kierunki studiów – aktualna oferta kształcenia, w którym dokonano prezentacji kierunków kształcenia w zakresie studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Owocem współpracy Marzeny Filar i Piotra Łopatkiewicza jest obszerny tekst: Pracownicy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie w latach 1999-2024, w którym znalazły nazwiska wszystkich osób (zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi) zatrudnionych w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni (tych dawnych, jak i obecnych), które zestawiono zostały alfabetycznie.

Artykuł Lucyny Pojnarz Biura Kanclerza PANS, zatytułowany: Baza dydaktyczna, prezentuje aktualną bazę Uczelni: Rektorat i Bibliotekę, kampusy: przy ul. Kazimierza Wielkiego, Stanisława Wyspiańskiego, Żwirki i Wigury oraz Jerzego Dmochowskiego. Ponadto – Centrum Komunikacji języków obcych, jak również – otwarte w ubiegłym roku – Centrum informacyjno-dydaktyczne PANS w Krośnie, urządzone w domu rodzinnym prof. Stanisława Pigonia, zlokalizowanym w Komborni.

Kolejny tekst, autorstwa Lucyny Pojnar oraz Izabeli Steligi-Lepuckiej, zatytułowany: 25 projektów na dwudziestopięciolecie, przedstawia najważniejsze projekty inwestycyjne i dydaktyczne realizowane w Uczelni, które w latach 2004-2024 uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w ramach takich programów operacyjnych: Rozwój Polski Wschodniej, Nowoczesna Gospodarka, Infrastruktura publiczna, Infrastruktura edukacyjna oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tekst Judyty Zajdel Kierownik Biblioteki PANS: Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, prezentuje zasoby uczelnianej biblioteki, obejmujące obecnie: 88 700 woluminów, 6 200 jednostek zbiorów specjalnych, prenumeratę 91 tytułów czasopism i dysponującą 120 miejscami w czytelni, 1290 m2 powierzchni użytkowej w tym 570 m2 magazynowej.

Dokonania i znaczenie Wydawnictwa Naukowego PIGONIANUM prezentuje artykuł Jolanty Witkoś i Piotra Łopatkiewicza, zatytułowany: Wydawnictwa uczelniane. Dokonano w nim prezentacji dwóch wielotomowych serii wydawniczych: Prace Naukowo-Dydaktyczne oraz Bibliotheca Pigoniana, jak również dwóch wydawanych przez Uczelnię punktowanych czasopism naukowych: „Studia Pigoniana” oraz „Herbalism”.

Tekst Joanny Kułakowskiej-Lis: Wspólnota nauczycieli i uczniów podejmuje ważne zagadnienie budowanej od lat w krośnieńskiej Uczelni wspólnoty kształcących i kształconych, podążających w poszukiwaniu prawdy i wzbogacających się tym samym wzajemnie.

Wojciech Gruchała, w artykule zatytułowanym: Społeczność studencka, dokonał krótkiej prezentacji osiągnięć w zakresie studenckiej samorządności, studenckich kół naukowych oraz indywidualnych dokonań i sukcesów krośnieńskich studentów.

Ważną częścią jubileuszowej publikacji stały się wspomnienia kilkunastu absolwentów wybranych kierunków studiów: Anety Kwolek, Joanny Olizarowicz-Drwięgi, Aleksandry Bąk, Natalii Bożek, Urszuli Ożóg, Izabeli Zajdel, Dawida Farbańca, Pauliny Nowackiej, Anny Zajdel, Klaudii Topolskiej, Bartłomieja Bielawy, Natalii Święchowicz, Mateusza Romankiewicz oraz Beaty Urban.

Patryk Soliński z Biura Współpracy Zagranicznej, w krótkim tekście zatytułowanym: Krosno przystankiem do świata, dokonał prezentacji wieloletnich osiągnięć Uczelni w zakresie współpracy zagranicznej zwłaszcza jej udziału w programie ERASMUS+. Ważną częścią tego tekstu stała się również lista zagranicznych uczelni partnerskich, z którymi PANS w Krośnie podpisała umowę o współpracy.

Małgorzata GórkaPełnomocnik JM Rektora PANS ds. Współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tekście: Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelnia, dokonała prezentacji najważniejszych osiągnięć w tym zakresie, podkreślając znaczenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi zarówno w rozwoju Uczelni, jak również w zakresie systematycznego podnoszenia jakości kształcenia na wszystkich jej kierunkach studiów.

W tekście zatytułowanym: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, Grzegorz SobolewskiPrezes Klubu Uczelnianego AZS PANS, dokonał przeglądu najważniejszych imprez uczelnianych odbywających się pod patronatem AZS oraz osiągnięć indywidualnych i drużynowych sportowców reprezentujących AZS PANS w Krośnie. Pośród nich na pierwszym miejscu pozostaje wciąż sześciokrotny już tytuł Akademickich Mistrzyń Polski w piłce siatkowej kobiet.

Publikację zamyka lista: Absolwenci PWSZ – KPU i PANS w Krośnie w latach 2002-2024, zawierająca obecnie ponad 16 300 nazwisk absolwentów ponad trzydziestu specjalności i kierunków funkcjonujących w Uczelni od początku jej powstania.

* * *

Niech ta przygotowana staraniem wielu osób publikacja stanie się hołdem i podziękowaniem dla Tych, którzy 25 lat temu mieli odwagę powołać w Krośnie Uczelnię Wyższą, jak również Wszystkich dzięki którym Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie może dziś – bez żadnych kompleksów – chlubnie świętować Jubileusz ćwierćwiecze swego istnienia!

dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS