Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016) informuję, że:

1.   Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie  z siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 755 00.

2.   Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@pans.krosno.pl,

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.742) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2021 r. poz. 661 ze zm.). Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b, c oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

5.   Administrator będzie przekazywał Pana/Pani dane osobowe wyłącznie podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa.

6.   Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państwa trzeciego.

7.  Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego. W przypadku przyjęcia na studia okres przechowywania danych osobowych określa Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661 ze zm.)

8.  Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych; do ich sprostowania; żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Panu/Pani danych osobowych, jeśli zajdą przesłanki określone w art. 18 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

11. Przysługuje Panu/Pani także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, o ile została ona udzielona. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na dane, które Administrator jest zobowiązany przetwarzać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

13. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14. Dane osobowe kandydata przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, określony harmonogramem rekrutacji oraz:

– w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia – przez 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji;

– w przypadku osób, które zostały przyjęte na studia – przez okres niezbędny do realizacji studiów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat;

15. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3. Odmowa podania Pana/Pani danych osobowych bądź cofnięcie zgody na przetwarzanie skutkować będzie niedopuszczeniem do postępowania rekrutacyjnego na studia.

16.  Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych.