Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu budowy i projektowania instalacji i sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, CO i CW, wentylacji i klimatyzacji, ponadto budowy i projektowania obiektów hydrotechnicznych, budowy i projektowania urządzeń i instalacji do oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, utylizacji odpadów oraz oczyszczania gazów, a także budowy i  projektowania systemów wymiany i odzysku energii ze szczególnym uwzględnianiem wykorzystania energii odnawialnej i niekonwencjonalnych źródeł energii.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska, po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych sanitarnych w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także uprawnień budowlanych hydrotechnicznych.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Inżynieria środowiska

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

inżynier

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

  • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
  • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki, albo chemii, albo biologii.
  • Osoby, które uzyskały tytuł laureata lub finalisty stopnia centralnego lub okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, geograficznej, informatycznej, wiedzy technicznej, innowacji technicznych lub wynalazczości, mogą składać wniosek o przyjęcie na studia bez konieczności udziału w procesie rekrutacyjnym.

Zakres kształcenia

Podczas studiów na kierunku Inżynieria środowiska studenci będą mieli do wyboru jedną z czterech specjalności:

  • Sieci i instalacje budowlane
  • Gospodarka obiegu zamkniętego
  • Inżynieria procesów budowlanych
  • Energetyka źródeł odnawialnych

Praktyki

Praktyki zawodowe łącznie trwają 24 tygodnie. Realizowane są w instytucjach i firmach, które zajmują się zagadnieniami związanymi z inżynierią środowiska.

Na II roku studiów realizowane są praktyki zawodowe w wymiarze 9 tygodni (430 h lekcyjnych),  na III roku zaplanowano 8 tygodni (320 h lekcyjnych) praktyk, a na IV roku – 7 tygodni praktyk (210 h lekcyjnych).


Opinie absolwentów

Studia w krośnieńskiej uczelni były dla mnie cudownym czasem, który bardzo dobrze wspominam do dnia dzisiejszego. Ukończyłam studia w lutym 2016 roku na kierunku Inżynieria środowiska o specjalności: Instalacje sanitarne i technologiczne. Idealnie ułożony i przemyślany program, doświadczeni i profesjonalni wykładowcy – dużo praktycznej wiedzy i ćwiczenia konkretnych umiejętności to duży atut tej uczelni. Zajęcia prowadzone w ciekawy sposób, który zachęcał do aktywnego uczestnictwa w nich. Gdybym miała podjąć decyzję jeszcze raz, to z pewnością moim wyborem byłaby Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Studia inżynierskie w znaczący sposób wpłynęły na mój samorozwój. Dlatego po kilku latach wróciłam na uczelnię, aby kontynuować pogłębianie mojej wiedzy na studiach magisterskich o kierunku Inżynieria produkcji, specjalność: Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie. Studia dają możliwość zdobycia dodatkowych branżowych certyfikatów. Zawdzięczam studiom bardzo wiele, przede wszystkim to, ze pozbyłam się wielu barier i ograniczeń, stałam się bardziej efektywnym pracownikiem, ponieważ wiedzę zdobytą na studiach łączę ze swoją pracą zawodową, zwiększyłam świadomość swoich celów i możliwości. Krośnieńska Uczelnia to również dobra okazja do poznania ciekawych i wartościowych ludzi. Uważam, że Uczelnia spełniania najwyższe standardy w zakresie kształcenia absolwentów poszukiwanych na rynku pracy, dobrze i efektywnie przygotowując do startu na rynku pracy. Studia godne polecenia 
Nazywam się Karolina Baran. Jestem absolwentką kierunku Inżynieria środowiska, specjalność: instalacje sanitarne. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie ukończyłam w 2014 roku. Aktualnie uzupełniam swoje wykształcenie w toku studiów magisterskich na Politechnice Rzeszowskiej oraz pracuję w swoim zawodzie, w firmie z branży instalacyjnej. Nabyte podczas studiów umiejętności, które są dla mnie najważniejsze to: projektowanie instalacji sanitarnych, umiejętność odczytywania ze zrozumieniem rysunków architektonicznych i budowlanych, sporządzanie dokumentacji projektowej, projektowanie w programie AutoCad, umiejętność praktycznego i konstruktywnego myślenia, umiejętność pracy  w zespole, rozwiązywanie problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym instalacji sanitarnych, posługiwanie się technicznym językiem angielskim. Moje plany na przyszłość: Swoją zawodową przyszłość wiąże ze zdobyciem uprawnień projektowych oraz projektowaniem instalacji sanitarnych dla dużych obiektów budowlanych. W niedalekiej przyszłości chciałabym kierować pracami budowlanymi związanymi z realizacją projektów sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Moje obowiązki zawodowe związane będą również z doborem właściwych urządzeń oraz nadzorowaniem ich instalacji i montażu. Moim marzeniem zawodowym jest prowadzić działalność projektową nie tylko w Polsce ale także w skali międzynarodowej, ucząc się warsztatu oraz nowych rozwiązań projektowych i technologicznych od najlepszych specjalistów z branży. 
W wyborze kierunku studiów kierowałem się pracą zawodową jaką wykonuję. Naturalnym wyborem w moim przypadku był kierunek Inżynieria środowiska, a uczelnią, na którą postawiłem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie (teraz: Karpacka Państwowa Uczelnia). Wybór w moim przypadku okazał się trafny. Uczelnia dysponuje nowoczesnym sprzętem dydaktyczno-naukowym oraz wyspecjalizowaną kadrą naukową, prowadzący zajęcia na wydziale inżynierii środowiska to prawdziwy fachowcy w swoich dziedzinach. Jeśli myślisz o studiowaniu i szukasz uczelni, w której panuje miła i przyjazna atmosfera oraz chciałbyś ukończyć studia pod okiem specjalistów którzy w rzetelny sposób przekazują swoją wiedzę i doświadczenia zawodowe to KPU w Krośnie jest idealnym wyborem. Polecam.
Nazywam się Grzegorz Żuczek, jestem absolwentem studiów inżynierskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na kierunku Inżynieria środowiska o specjalności Instalacje w inżynierii środowiska. Dyplom inżyniera uzyskałem w 2014 roku. Następnie po półrocznej przerwie kontynuowałem naukę w tym samym kierunku na studiach magisterskich na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w systemie niestacjonarnym, wybierając jako specjalizację Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Studia ukończyłem w 2016 roku. W lipcu 2014 roku za pośrednictwem PUP w Krośnie rozpocząłem staż ze środków unijnych w przedsiębiorstwie komunalnym w Krośnie w dziale zarządzania siecią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, gdzie po jego ukończeniu uzyskałem zatrudnienie. W firmie tej pracuję do dziś, aczkolwiek w tym czasie zmieniałem stanowiska pracy, w tym przez pewien okres miałem okazję pracować w krośnieńskiej elektrociepłowni. Obecnie rozważam podniesienie swoich kwalifikacji poprzez studia podyplomowe bądź kurs zawodowy. W przyszłości nie wykluczam starań o uzyskanie uprawnień budowlanych dostępnych dla absolwentów Inżynierii środowiska.
Studia rozpocząłem w 2012 roku na kierunku Inżynierii Środowiska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W czasie studiów byłem członkiem koła naukowego „Granit” działającego przy Zakładzie Inżynierii Środowiska. Brałem udział w dwóch konferencjach naukowych w Tarnobrzegu („Badania wybranych właściwości gruntu pod zabudowę”) oraz w Krośnie („Koncepcja projektu instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej”). W 2016 r. uzyskałem tytuł inżyniera broniąc pracę pt. "Projekt koncepcyjny instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla domu jednorodzinnego". W tym samym roku rozpocząłem pracę w biurze projektowym jako asystent projektanta instalacji sanitarnych, a także niestacjonarne studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W 2017 roku obroniłem pracę dyplomową pt.: "Stabilność koryta rzecznego na przykładzie wybranego odcinka rzeki Wisłok" uzyskując tytuł magistra. Zakres moich obowiązków biurowych obejmuje tworzenie projektów z wykorzystaniem programów do projektowania instalacji sanitarnych (pakiet Instalsoft, Ventpack, Autocad), sporządzanie projektów budowlanych, wykonawczych, świadectw charakterystyki energetycznej, nanoszenie przebiegu tras sieci i przyłączy sanitarnych na mapach zagospodarowania terenu. W przyszłości planuję uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacje i sieci sanitarne. Uczestnictwo w projektach naukowych realizowanych na kierunku Inżynieria Środowiska w PWSZ w Krośnie pozwoliło poszerzyć moją wiedzę i zainteresowania. Wykładowcy byli z życiowym podejściem do przedmiotu i studenta. Zajęcia i egzaminy prowadzone były w formie, która nie wywoływała zbędnego stresu. Z osobami poznanymi na uczelni utrzymuję kontakt do dnia dzisiejszego. Dobrze wspominam czas spędzony w Krośnie.

Galeria kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Studiując kierunek Inżynieria środowiska w KPU w Krośnie uzyskasz konkretny praktyczny zawód! Wykwalifikowani specjaliści projektanci oraz wykonawcy instalacji i sieci sanitarnych, centralnego ogrzewania, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, gazowych, wentylacji czy klimatyzacji, a także obiektów hydrotechnicznych, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane byli, są i będą potrzebni na rynku pracy. Program studiów konsultowany jest m. in. z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym.
Po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska i po odbyciu odpowiedniej praktyki możesz ubiegać się o: uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej; uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Możesz pracować jako wykonawca, serwisant, projektant, kierownik robót instalacji i sieci przemysłowych oraz sanitarnych, a także różnorodnych rozwiązań z zakresu ciepłownictwa, gazownictwa, wentylacji, gospodarki odpadami i klimatyzacji. W przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, firmach gazowych, jednostkach administracji, w zakładach przemysłowych, w biurach projektowych.  Wielu naszych studentów i absolwentów wybrało również drogę przedsiębiorczości i z sukcesem prowadzi własne firmy w branży instalacyjnej. Możesz również podjąć pracę jako „inżynier sprzedaży”, odpowiedzialny za marketing i sprzedaż urządzeń i technologii, reprezentujący polskie i zagraniczne firmy oferujące na rynku maszyny, urządzenia, armaturę i technologie wykorzystywane w branży instalacyjnej i komunalnej.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie w zakładce "Najważniejsze informacje": https://pans.krosno.pl/rekrutacja/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Inżynieria środowiska studia

Szukasz kierunku studiów, który zapewni Ci dobrą i konkretną pracę. Chcesz pracować na rzecz poprawy jakości życia ludzi? Jeśli tak, to kierunek Inżynieria środowiska jest dla Ciebie! Inżynieria środowiska to dziedzina, która ma ogromne znaczenie dla naszego środowiska, a co za tym idzie, dla naszej przyszłości. Każdy z nas chce mieszkać w nowoczesnych budynkach mieszkalnych, a pracować w komfortowych biurowcach lub przyjaznych dla środowiskach przedsiębiorstwach.

Inżynier środowiska

Z uznaniem myślimy wtedy o konstruktorach, którzy wznieśli je i zaprojektowali sprawne systemy wodno-kanalizacyjne, gazowe, klimatyzacyjne i wentylacyjne, zapominając o tym, że aby te budowle powstały konieczne jest zaangażowanie osób o cenionych na rynku pracy kompetencjach, w tym inżynierów inżynierii środowiska. Studiując na tym kierunku, zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i budowy instalacji i sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, CO i CW, wentylacji i klimatyzacji, a także budowy i projektowania obiektów hydrotechnicznych oraz urządzeń i instalacji do oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów i oczyszczania gazów.

Inżynieria środowiska

Będziesz również uczyć się projektowania systemów wymiany i odzysku energii z uwzględnieniem wykorzystania energii odnawialnej i niekonwencjonalnych źródeł energii. Absolwent kierunku Inżynieria środowiska jest bardzo poszukiwanym specjalistą na rynku pracy, a uprawnienia budowlane, które zdobędziesz po odbyciu odpowiedniej praktyki, pozwolą Ci na wykonywanie specjalistycznych zadań z zakresu inżynierii środowiska. Obecnie na rynku pracy obserwuje się deficyt osób z uprawnieniami instalacyjnymi. Jeśli zależy Ci na pracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi a jednocześnie chcesz mieć dobrze płatną pracę, to kierunek Inżynieria środowiska jest dla Ciebie idealnym wyborem. Dołącz do grona przyszłych inżynierów środowiska!

Inżynieria środowiska praca

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska będzie mógł znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, firmach wykonawczych związanych z sieciami i instalacjami przemysłowymi i sanitarnymi z zakresu ciepłownictwa, gazownictwa, wentylacji, gospodarki odpadami, klimatyzacji, a także obiektami hydrotechnicznymi. Atutem absolwenta kierunku jest możliwość uzyskania uprawnień państwowych, po których może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Absolwent może również założyć własną firmę instalacyjno-projektową.