Dyplomatorium absolwentów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo

W dniu 24 lipca 2023 r. w Auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie odbyło się uroczyste Dyplomatorium absolwentów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo połączone z nadaniem symbolu czepka zawodowego.

Wydarzenie poprowadziła Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa – Małgorzata Dziura, która powitała władze uczelni, przybyłych gości oraz absolwentów.

Uroczystość rozpoczęli swoimi przemówieniami Prorektor ds. rozwoju – dr Agnieszka Woźniak oraz Prorektor ds. studiów dr Krzysztof Frączek, którzy pogratulowali absolwentom osiągniętych wyników, zachęcali do profesjonalnego wykonywania zawodu oraz motywowali do dalszego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Podkreślali często w swoich wypowiedziach, że Pielęgniarstwo to zawód wymagający poświęcenia, determinacji i empatii.

Ważnym punktem programu było uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia 48 absolwentom. W pierwszej kolejności wręczone zostały dyplomy z wyróżnieniem, które otrzymało 16 absolwentów.

Podczas uroczystości wręczono także dyplomy oraz nagrody rzeczowe za wyróżniające się prace dyplomowe następującym absolwentom:

Promotor: mgr Dawid Makowicz
Recenzent: dr Katarzyna Zalewska

Wyróżnieni absolwenci:

 1. Angelika Jakieła
 2. Sabina Hejnar
 3. Julia Woźnica

Promotor: mgr Stanisława Olszyk
Recenzent: dr Ewa Smoleń

Wyróżnieni absolwenci:

 1. Joanna Kurowska
 2. Piotr Bazentkiewicz

Promotor: mgr Małgorzata Moskal-Szybka
Recenzent: dr Renata Dziubaszewska

Wyróżniona absolwentka: Magdalena Eibin

Wszyscy absolwenci otrzymali    symbol czepka pielęgniarskiego, jako wyraz przyjęcia do zawodu. Noszony w klapie munduru ma symbolizować pokorę i chęć służenia innym.

Po otrzymaniu symbolicznego czepka absolwenci złożyli przyrzeczenie pielęgniarskie, które jest częścią nowego Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarek i położnych.

Z szacunkiem i dumą przyjmuję nadany mi tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza i uroczyście przyrzekam:

Sprawować profesjonalną i troskliwą opiekę nad zdrowiem i życiem ludzkim na każdym jego etapie.

Promować zdrowie, zapobiegać chorobom, pielęgnować chorych,

uczestniczyć w procesie terapeutycznym, przeciwdziałać cierpieniu i łagodzić jego skutki, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną……

tak zabrzmiały słowa ślubowania.

Dyplomatorium to okazja do nagrodzenia absolwentów, którzy szczególnie wyróżniali się podczas 3-letniego toku studiów wiedzą, postawą, podjętymi działaniami oraz osiągniętymi sukcesami.

Najaktywniejsi studenci zostali nagrodzeni między innymi za działalność w Studenckich Kołach Naukowych, rozwój naukowy, promowanie Uczelni czy inną działalność wykraczającą poza obowiązki studenta.

Za szczególną działalność w SKN Wolontariatu studenckiego dyplom i nagrody książkowe otrzymały:

 1. Agnieszka Ziemiańska
 2. Agnieszka Ziemiańska
 3. Julia Woźnica
 4. Sabina Hejnar

Za działalność w SKN Honorowych dawców krwi dyplom i nagrody książkowe otrzymały:

 1. Adrianna Gudyka
 2. Dominika Duduś
 3. Małgorzata Szary
 4. Klaudia Gierlasińska
 5. Oliwia Wais
 6. Jagoda Prajzner

Za udział w Finale XIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej wyróżnienie otrzymała Sabina Hejnar oraz Adrianna Gudyka, która także jest tegoroczną stypendystką w konkursie im. Barbary Lali.

Za pełnienie funkcji starosty roku oraz szczególną działalność wolontaryjną dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krośnie otrzymał absolwent- Maciej Jamroga.

Za pełnienie funkcji zastępcy starosty roku oraz prace na rzecz rozwoju i promocji kierunku Pielęgniarstwo dyplom, oraz nagrodę książkową otrzymał absolwent- Piotr Bazentkiewicz.

Nagrodę za zaangażowanie i wsparcie starosty roku oraz promocję kierunku Pielęgniarstwo otrzymała także absolwentka- Weronika Borek.

Absolwenci ze wzruszeniem wspominali piękne, ale niełatwe lata nauki zawodu, dziękując tym samym władzom Uczelni i kierunku, opiekunowi roku i wszystkim wykładowcom.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki dr Renata Dziubaszewska. W swoim przemówieniu gratulowała oraz życzyła absolwentom samych sukcesów, radości i podjęcia pracy, która będzie ich inspirowała ale także dawała im bardzo dużo satysfakcji w każdym aspekcie.

Uroczystość została zakończona wspólnym odśpiewaniem Hymnu Pielęgniarskiego, którego słowa:

W świat niesiemy swe serca gorące najpiękniejsze głosimy idee

aby ludziom dać pokój i słońce

by cierpiącym przywrócić nadzieję….

podkreślały rolę i przyszłe posłannictwo naszych absolwentów….

„Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami,
powinien zrobić wszystko,
żeby się nimi posłużyć i latać…”

Florence Nightingale

Opracowała: mgr Małgorzata Dziura — kierownik Zakładu Pielęgniarstwo