Kampus Techniczny, ul. Jerzego Dmochowskiego 12

Nieruchomość przekazana uczelni w 2001 roku przez gminę Krosno to pozostałość po Zespole Szkół Rolniczych. Uczelnia otrzymała dofinansowanie na adaptację budynków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Projekt został zrealizowany w okresie od października 2009 r. do września 2011 r. W październiku 2011 udostępniono studentom trzy budynki dydaktyczno-badawcze wchodzące w skład Kampusu Technicznego uczelni. W ramach tego etapu projektu, przebudowano i wyposażono istniejące obiekty, w tym m.in.: wykonano amfiteatralną aulę wraz z zapleczem, salę wykładową na 100 osób oraz 8 sal laboratoryjnych i 9 pracowni dydaktycznych. Na terenie Kampusu powstały parkingi i drogi dojazdowe oraz odrestaurowano park z zabytkowym drzewostanem.

W styczniu 2020 Kampus Techniczny powiększył się o zbudowany od podstaw, nowoczesny budynek laboratoryjno – dydaktyczny o powierzchni 1 077 m2. Utworzono w nim sześć laboratoriów, wyposażonych w najnowszy sprzęt naukowo – badawczy, w tym Laboratorium odnawialnych źródeł energii, Laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich, Laboratorium inżynierii drogowej, Laboratorium górnictwa i geotechniki, Laboratorium oceny jakości produktów rolnych i żywności oraz Laboratorium Zielarstwa. Budynek powstał z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań, w tym dolne źródło ciepła gruntowego z 15 otworowymi wymiennikami ciepła o głębokości 100 m każdy. Kotłownia budynku poza funkcjami technicznymi pełni także funkcję naukowo – pokazową, z wyposażeniem w kocioł gazowy, pompę ciepła, instalację solarną oraz trzy typy instalacji fotowoltaicznych. Inwestycja w budynek i jego wyposażenie została wsparta finansowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.