Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie to innowacyjny program, który przygotuje studentów do pracy w obszarze ochrony i bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, analizy zagrożeń, ochrony informacji, aspektów prawnych oraz zarządzania ryzykiem.

Program skupi się na kształtowaniu umiejętności rozpoznawania, oceniania i minimalizowania zagrożeń w różnych środowiskach. Studenci uczyć się będą tworzenia i wdrażania strategii bezpieczeństwa, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz analizy i monitorowania ryzyka.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przygotują absolwentów do pracy w sektorze publicznym, prywatnym oraz organizacjach międzynarodowych, gdzie będą mogli pełnić role specjalistów ds. bezpieczeństwa, doradców ds. zarządzania ryzykiem, czy analityków bezpieczeństwa. Absolwenci będą mieli również możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim lub podjęcia specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.

Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie oferować będzie kompleksowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa, łącząc teorię z praktyką. Studenci będą mieli okazję zdobywać cenne doświadczenie poprzez projekty badawcze, praktyki zawodowe oraz udział w symulacjach sytuacji kryzysowych.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne


Warunki rekrutacji

  • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
  • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo geografii, albo wiedzy o społeczeństwie.
  • Kandydaci, którzy osiągnęli tytuł finalisty lub laureata stopnia centralnego i okręgowego w konkursach takich jak olimpiady matematyczne, informatyczne, wiedzy ekonomicznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia bez konieczności poddania się procedurze rekrutacyjnej.

Zakres kształcenia

Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są dwa moduły do wyboru:

  • Zarządzanie kryzysowe i zwiększanie odporności
  • Obronność państwa

Praktyki

Na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studenci odbywają łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych, podzielonych na cztery części:

  • Część I – 5 tygodni praktyk zawodowych (200h) – rok II, semestr zimowy;
  • Część II – 8 tygodni praktyk zawodowych (320h) – rok II, semestr letni;
  • Część III – 5 tygodni praktyk zawodowych (200h) – rok III, semestr zimowy;
  • Część IV – 6 tygodnie praktyk zawodowych (240h) – rok III, semestr letni.

Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony ludzi, mienia oraz informacji w różnych organizacjach i przedsiębiorstwach. Studenci zdobywają umiejętności z zakresu zarządzania kryzysowego, analizy zagrożeń, organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego, a także prawa i etyki w służbach ochrony.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwia podjęcie pracy w policji, straży miejskiej, straży granicznej, służbie więziennej, agencjach ochrony osób i mienia, agencjach detektywistycznych, służbach specjalnych, sztabach kryzysowych, firmach zajmujących się organizacją imprez masowych, instytucjach administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, laboratoriach badających materiały dowodowe, zespołach monitoringu, działach zapewniających bezpieczeństwo cybernetyczne, pionach odpowiadających za bezpieczeństwo informacji oraz zespołach ds. bezpieczeństwa migracyjnego. Absolwenci mogą także rozważyć pracę w straży pożarnej lub w wojsku polskim. Dzięki temu, że kierunek ten łączy wiedzę z różnych dziedzin, absolwenci mają szeroki zakres możliwości w wyborze miejsca pracy i rozwijania swojej kariery zawodowej.

PRAKTYKI:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przewidują bogaty program praktyk, który pozwoli Ci zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne i przygotuje Cię do pracy w różnych branżach. Program praktyk jest realizowany w różnych formach, takich jak staże, praktyki zawodowe, wizyty studyjne czy symulacje sytuacji kryzysowych. Dzięki temu będziesz miał/a okazję poznać różne aspekty pracy w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zdobyć praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów w pracy zawodowej.

Program studiów wymaga od studentów odbycia 24 tygodni praktyk zawodowych. Praktyki trwają łącznie 960 godzin (6 miesięcy).