Pozytywna ocena PKA dla kierunku Filologia w zakresie filologii angielskiej

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało uchwałę w sprawie oceny programowej kierunku Filologia prowadzonego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Po zapoznaniu się z opinią Zespołu nauk humanistycznych, nauk o rodzinie i nauk teologicznych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku Filologia, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę POZYTYWNĄ. Wszystkie kryteria szczegółowe oceny programowej zostały uznane za spełnione.

Pozytywna ocena jest potwierdzeniem praktycznego wymiaru programu kształcenia na kierunku, w którego opracowaniu uczestniczyli specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnia spełnia wszystkie wymagania niezbędne do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w tym m.in. programowe, kadrowe i organizacyjne. W raporcie z wizytacji wskazano także na dobre praktyki w zakresie infrastruktury oraz umiędzynarodowienia, a także spójności koncepcji kształcenia.

Sukces ten jest wyrazem wysokiej oceny pracy i zaangażowania kadry akademickiej i studentów kierunku Filologia.

Następna ocena programowa kierunku Filologia powinna nastąpić dopiero w roku akademickim 2029/2030, czyli po 6 latach od przeprowadzonej wizytacji.