Wyjazd na praktyki

Rekrutacja studentów na praktyki, w tym praktyki absolwenckie, odbywa się w następujących terminach:

składanie wymaganych dokumentów w sekcji ds. współpracy międzynarodowej do:

  • 31 stycznia
  • 31 marca

ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego do:

  • 20 lutego;
  • 20 kwietnia

POSTĘPOWANIE PRZED WYJAZDEM NA STYPENDIUM

Krok 1: PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkania informacyjne, odbywają się dwa razy w roku (po jednym na semestr).

Biuro BWM PANS w Krośnie organizuje również raz na semestr „International Afternoon”, jest to wydarzenie, na którym studenci programu Erasmus+ prezentują swój kraj, uczelnię, potrawy narodowe, tańce, muzykę i inne zwyczaje. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mogą zaświadczyć multikulturowości i poznać opinie innych studentów biorących udział w mobilnościach zagranicznych.

Krok 2: WYBIERZ INSTYTUCJĘ

Studenci zainteresowani wyjazdem na praktykę sami kontaktują się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę. 

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.
Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. 

Informacje o jednej z firm, która pomaga w znalezieniu miejsca praktyk i zaadoptowaniu się w nowym kraju można znaleźć na stronie: https://algoos.com/. Ulotka o firmie: Algoos

Informacje o stażu/praktykach w firmie Aviacon: https://pans.krosno.pl/bk/zagraniczne-staze-praktyki-dla-studentow-2/

Baza praktyk zagranicznych: https://www.trainingexperience.org/

Więcej informacji: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/opportunities/opportunities-for-individuals/students/traineeships-abroad-for-students

Krok 3: SPRAWDŹ KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przeczytaj regulamin i zasady kwalifikacji.


Krok 4: FORMALNOŚCI W BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Na tym etapie musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy na praktyki, zgodę i RODO, list motywacyjny oraz (jeśli dotyczy) dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego lub o stopniu niepełnosprawności. W załączonym powyżej formularzu zgłoszeniowym znajdują się formularz aplikacyjny, zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z zaliczonych semestrów, oraz średniej arytmetycznej ocen z lektoratu języka obcego. Średnia arytmetyczna powinna być podawana do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

Krok 5: DECYZJA

Wiadomość z informacją o decyzji jest przekazywana w formie pisemnej.

Jeżeli decyzja jest pozytywna, należy przeczytać dalsze kroki. Jeżeli decyzja jest negatywna, możliwa jest aplikacja na kolejny semestr, lub skorzystanie z odwołania.

PRAWO DO ODWOŁANIA

Od decyzji Komisji, dotyczącej nieprzyznania stypendium na wyjazd z programu Erasmus+, studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty wysłania przez Biuro współpracy międzynarodowej maila z informacją o wynikach. Postanowienie Rektora jest ostateczne.

Krok 6: OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny i będzie poświęcone sprawom związanym z wyjazdem m.in. wypełnianie formularzy, wizy i formalności wyjazdowe, sprawa ubezpieczenia, podróż itp.

Informacja o spotkaniu będzie rozesłana na adresy e-mail.

Krok 7: KARTA ORGANIZACJI PRAKTYK

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia studenta/absolwenta przez instytucję zagraniczną kandydat dokonuje uzgodnień z dyrektorem właściwego instytutu odnośnie organizacji i zaliczenia praktyk. Porozumienie stanowi podstawę do zaliczenia studentowi praktyki w PANS w Krośnie.

Wzór karty organizacji praktyk w ramach Programu Erasmus+.

Krok 8: LEARNING AGREEMENT

Na podstawie karty organizacji praktyk realizowanych w ramach Programu Erasmus+ student zobowiązany jest przygotować Learning Agreement Student Mobility for Traineeships. Przygotowany dokument student przesyła w edytowalnej wersji cyfrowej do sekcji ds. współpracy międzynarodowej Uczelni w celu akceptacji.

Krok 9: CZEKAJ NA ODPOWIEDŹ Z INSTYTUCJI

Dokumenty są przesyłane do instytucji docelowej, dopiero gdy druga strona podpisze dokumenty, student uzyskuje pewność, że został zakwalifikowany do wyjazdu i czas się przygotowywać.

Krok 10: DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA W BWM PANS

Student przed wyjazdem powinien złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej PANS w Krośnie następujące dokumenty:

  • kopia dokumentacji potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, NNW, oraz ubezpieczenia OC

Krok 11: PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU

Krok 12: PODPISZ UMOWĘ

Na około dwa tygodnie przed wyjazdem, BWM przygotuje umowę, oraz poinformuje studenta o jej gotowości do podpisu. Umowa będzie zawierać najpotrzebniejsze informacje takie jak: długość pobytu, miejsce oraz wysokość grantu.

Krok 13: WYPEŁNIJ TEST JĘZYKOWY

Test językowy zostanie do Ciebie przesłany automatycznie po wprowadzeniu Twoich danych do systemu.

Krok 14: ODBIERZ GRANT

Stypendia wypłacane są na konto. Wysokość stypendium Erasmus+ jest ustalana corocznie i uzależniona jest od środków, jakimi dysponuje Polska, od liczby i okresu studiów, na jaki wyjeżdżają studenci polscy oraz kryteriów, według których uczelnia macierzysta dzieli przyznane fundusze. Przed wyjazdem uczelnia wypłaca 80% grantu a pozostałe 20% po powrocie studenta i złożeniu ankiety online stypendysty.

Kwota zależna jest od grupy, w której znajduje się kraj:

Dla osób (studenci i absolwenci) spełniających kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

Definicja „osób z mniejszymi szansami”.

W związku z wyjazdem należy przygotować się na wydatki, stypendium Erasmusa+ jest przeznaczone jedynie na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania w kraju ojczystym a kosztami w kraju przyjmującym, nie zaś na pokrycie całkowitych kosztów ponoszonych przez studenta za granicą.

Wysokość stypendium jest zależna od wysokości ogólnej kwoty subwencji stypendialnej, przyznanej uczelni na dany rok akademicki z funduszy Komisji Europejskiej za pośrednictwem Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Podział funduszu stypendialnego odbywa się proporcjonalnie z uwzględnieniem jednostek obliczeniowych przyporządkowanych poszczególnym grupom krajów docelowych.


POSTĘPOWANIE PODCZAS POBYTU NA STYPENDIUM

ZMIANY DO LEARNING AGREEMENT

Po przyjeździe może się okazać, że będziesz musiał zmienić swój Learning Agreement. W tym celu wypełniasz sekcję „During the mobility”. Pamiętaj, że zmiany muszą zostać zaakceptowane przez koordynatora w instytucji partnerskiej, a dopiero później są wysyłane do uczelni macierzystej. Na dokonanie zmian w LA masz miesiąc od daty rozpoczęcia mobilności!


ZAKOŃCZENIE MOBILNOŚCI

ANKIETA ONLINE

Ankieta zostanie automatycznie wygenerowana i przesłana przez system Beneficiary Module w kilka dni po zakończeniu mobilności. Wypełnienie i wysłanie ankiety jest wymagane do ostatecznego rozliczenia stypendium.

DRUGI TEST JĘZYKOWY

Po zakończeniu mobilności zostanie przesłany link do obowiązkowego drugiego testu językowego. Wypełnienie go jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozostałej kwoty stypendium.

ZAŚWIADCZENIE O DŁUGOŚCI POBYTU

Takie zaświadczenie wystawia instytucja przyjmująca, daty na tym zaświadczeniu powinny być zgodne z czasem trwania stypendium. Zaświadczenie trzeba złożyć do BWM. Ostateczna kwota pozostałej części stypendium zostanie obliczona na podstawie potwierdzenie pobytu. W przypadku krótszego potwierdzenia niż na okres zawarty w umowie pozostała kwota zostanie odpowiednio pomniejszona.

Potwierdzenie pobytu – praktyki