Instrukcja dla pracowników

Rekrutacja pracowników na wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne odbywa się w następujących terminach:

 • składanie formularzy aplikacyjnych w biurze sekcji ds. współpracy międzynarodowej, zgodnie z załącznikiem 11 do regulaminu – do 15 października;
 • ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 30 października.

STA – Staff Teaching Assignments

(wyjazdy pracowników dydaktycznych uczelni)

 1. Wyjazdy nauczycieli akademickich są realizowane do uczelni zagranicznych, z którymi PANS w Krośnie  podpisała umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).
   
 2. Długość pobytu: od 2 do 60 dni fizycznej mobilności, z wyłączeniem czasu podróży. Pobyt pracownika w uczelni/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 października a 30 września roku akademickiego, na który zostało przyznane stypendium.

 3. Stypendium otrzymane przez pracownika uczelni jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/instytucji przyjmującej, t.j koszty podróży, ubezpieczenie, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą. W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (tzw. green travel), takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu (car-pooling), pracownicy uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania podczas podróży, zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie pracownik zobowiązany jest złożyć do sekcji ds. rozwoju oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
   
 4. Grant (90%) jest wypłacany po podpisaniu umowy na konto bankowe beneficjenta. Pozostała część grantu wypłacana jest po powrocie i złożeniu ankiety online. Szczegółowe stawki grantu Erasmus+ znajdują się na dole strony.
 5. Decyzja w sprawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przekazywana jest kandydatowi w formie pisemnej.
   
 6. Dokumenty przed wyjazdem:
  • Należy wypełnić i przedstawić zaakceptowany przez uczelnię partnerską indywidualny program mobilności (Mobility Agreement STA),
  • Pracownik zobowiązany jest posiadać w okresie mobilności ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie NNW. Uczelnia może zażądać potwierdzenia posiadania ww. ubezpieczeń.
  • Umowa pomiędzy Uczelnią a pracownikiem.
 7. Podstawa rozliczenia wyjazdu:
  • Dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu nauczania (Potwierdzenie pobytu STA),
  • Wypełnienie ankiety online automatycznie generowanej i wysyłanej przez system Beneficiary Module.

STT – Staff for Training

(wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)

 1. Wyjazdy realizowane do instytucji zagranicznych (np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztacie z elementami szkolenia, wizyta typu „work shadowing”). Szkolenie powinno być ściśle związane z obejmowanym stanowiskiem pracy i zakresem obowiązków służbowych.
   
 2. Długość pobytu: od 2 do 60 dni fizycznej mobilności, z wyłączeniem czasu podróży. Pobyt pracownika w uczelni/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 października a 30 września roku akademickiego, na który zostało przyznane stypendium.
   
 3. Stypendium otrzymane przez pracownika uczelni jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/instytucji przyjmującej, t.j koszty podróży, ubezpieczenie, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą. W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (tzw. green travel), takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu (car-pooling), pracownicy uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania podczas podróży, zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie pracownik zobowiązany jest złożyć do sekcji ds. rozwoju oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
   
 4. Przy wyborze kandydatów na wyjazdy brane są pod uwagę, w szczególności:
  • kompetencje językowe – znajomość języka obcego, w którym prowadzone będzie szkolenie w instytucji przyjmującej,
  • temat szkolenia – wysoki stopień powiązania z zajmowanym stanowiskiem służbowym oraz wpływ szkolenia na podniesienie kwalifikacji z zakresu wykonywanych obowiązków służbowych,
  • umiejętność umotywowania chęci wyjazdu.

 5. Decyzja w sprawie wyników postępowania kwalifikacyjnego przekazywana jest kandydatowi w formie pisemnej.

 6. Dokumenty przed wyjazdem:
  Wniosek należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej przed upływem wyznaczonego terminu. Indywidualny program szkolenia (Mobility Agreement STT) zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. Program szkolenia musi być podpisany najpierw przez stronę przyjmująca a dopiero wtedy przez PANS w Krośnie. Umowa pomiędzy Uczelnią a pracownikiem – podpisywana w BWM Pracownik powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej.

  Pracownik zobowiązany jest posiadać w okresie mobilności ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie NNW.

  Uczelnia może zażądać potwierdzenia posiadania ww. ubezpieczeń. Umowa pomiędzy Uczelnią a pracownikiem.
 7. Podstawa rozliczenia wyjazdu:
  • Dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia (Potwierdzenie pobytu STT),
  • Wypełnienie ankiety online automatycznie generowanej i wysyłanej przez system Beneficiary Module.

Prawo do odwołania

Od decyzji Komisji, dotyczącej nieprzyznania stypendium na wyjazd z programu Erasmus+, pracownikowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty wysłania przez Biuro współpracy międzynarodowej maila z informacją o wynikach. Postanowienie Rektora jest ostateczne.


Stawki obowiązujące na wyjazdy pracowników

Do obliczenia wysokości ryczałtu na koszt podróży potrzebna jest odległość pomiędzy PANS w Krośnie a instytucją, do której jest wyjazd. Dokładną odległość wyliczyć na stronie NA: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Wsparcie językowe

Zachęcamy do skorzystania z platformy OLS, na której dostępne są kursy i testy językowe: https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-the-basics-of-22-languages-with-the-online-language-support),