Wyjazd na studia

Rekrutacja studentów na semestr studiów realizowanych w ramach Programu Erasmus+ na semestr zimowy i letni kolejnego roku akademickiego odbywa się w następujących terminach:

Semestr zimowy:

  • Składanie wymaganych dokumentów w sekcji ds. współpracy międzynarodowej –  do 31 marca;
  • Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 15 kwietnia;

Semestr letni:

  • Składanie wymaganych dokumentów w sekcji ds. współpracy międzynarodowej –  do 10 października;
  • Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – do 25 października.

Warunkiem przystąpienia do Programu Erasmus+, jest terminowe (do końca sesji egzaminacyjnej) zaliczenie semestru poprzedzającego wyjazd.

POSTĘPOWANIE PRZED WYJAZDEM NA STYPENDIUM

Krok 1: SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkania informacyjne, odbywają się dwa razy w roku (po jednym na semestr).

Biuro BWM PANS w Krośnie organizuje również raz na semestr International Afternoon, jest to wydarzenie, na którym studenci programu Erasmus+ prezentują swój kraj, uczelnię, potrawy narodowe, tańce, muzykę i inne zwyczaje. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mogą zaświadczyć multikulturowości i poznać opinie innych studentów biorących udział w mobilnościach zagranicznych.

Krok 2: WYBÓR UCZELNI

Aktualna lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie internetowej PANS w Krośnie. Przy wybieraniu uczelni należy się sugerować kierunkami, na których można studiować na uczelni partnerskiej, muszą one być zgodne z kierunkiem, który studiujesz.

Krok 3: SPRAWDŹ KRYTERIA KWALIFIKACJI

Przeczytaj regulamin i zasady kwalifikacji.


Krok 4: FORMALNOŚCI W BIURZE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Na tym etapie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na studia, zgodę i RODO, list motywacyjny oraz (jeśli dotyczy) dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego lub o stopniu niepełnosprawności. W załączonym powyżej formularzu zgłoszeniowym znajdują się formularz aplikacyjny, zaświadczenie o średniej arytmetycznej ocen z zaliczonych semestrów, oraz średniej arytmetycznej ocen z lektoratu języka obcego. Średnia arytmetyczna powinna być podawana do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

Krok 5: DECYZJA

Wiadomość z informacją o decyzji jest przekazywana w formie pisemnej.

Jeżeli decyzja jest pozytywna, należy przeczytać dalsze kroki. Jeżeli decyzja jest negatywna, możliwa jest aplikacja na kolejny semestr, lub skorzystanie z odwołania.

PRAWO DO ODWOŁANIA

Od decyzji Komisji, dotyczącej nieprzyznania stypendium na wyjazd z programu Erasmus+, studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty wysłania przez Biuro współpracy międzynarodowej maila z informacją o wynikach. Postanowienie Rektora jest ostateczne.

Krok 6: OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny i będzie poświęcone sprawom związanym z wyjazdem do uczelni partnerskiej, takim jak: ostateczne planowanie zajęć i programów studiów za granicą, wypełnianie formularzy, wizy i formalności wyjazdowe, sprawa ubezpieczenia, podróż itp.

Informacja o spotkaniu będzie rozesłana na adresy e-mail.

Krok 7: POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ

Student, który został zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu, zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia o programie zajęć. Dokument jest tworzony przez studenta, w porozumieniu z dyrektorem właściwym dla danego kierunku. Porozumienie określa przedmioty, jakie student pobierze w uczelni docelowej, przedmioty, jakie na tej podstawie zaliczy w PANS w Krośnie, oraz ewentualne różnice programowe, które będzie zobowiązany zaliczyć po zakończeniu mobilności.

Krok 8: DOKUMENTY DLA UCZELNI PARTNERSKIEJ

Większość uczelni partnerskich posiada sformułowane przez siebie pakiety aplikacyjne programu Erasmus+ wraz z wymaganymi formularzami. Niektóre uczelnie udostępniają studentowi platformę, na której należy zamieszczać wszystkie dokumenty związane z wyjazdem (ubezpieczenie, potwierdzenia, learning agreement). W związku z tym zalecamy odwiedziny na stronie internetowej wybranej uczelni oraz uważną lekturę wiadomości email, będącej odpowiedzią na nominacje studenta.

W przypadku gdy uczelnia nie przesłała swoich formularzy lub dostępu do wewnętrznej platformy należy wypełnić dokumenty, które zamieszczono w niniejszej instrukcji.

Krok 9: LEARNING AGREEMENT

Learning Agreement jest dokumentem, który reguluje przebieg studiów. Learning Agreement jest tworzony na podstawie przygotowanego wcześniej porozumienia o programie zajęć. Jeżeli uczelnia docelowa zapewniła studentowi własny wzór dokumentu learning agreement, należy z niego skorzystać. Jeśli uczelnia udostępniła studentowi formularz Learning Agreement lub miejsce, gdzie student powinien go załączyć, student powinien przygotować dokument, a następnie złożyć go w BWM celem zatwierdzenia przez pozyskanie odpowiednich podpisów. Po pozyskaniu wymaganych podpisów student zostanie poinformowany przez BWM o gotowości do zamieszczenia dokumentu na platformie uczelni partnerskiej.

Jeżeli uczelnia docelowa nie zapewniła wzoru dokumentu Learning Agreement, należy skorzystać z dokumentu poniżej.

Learning Agreement – studia

Podpisany dokument należy złożyć w BWM na około 2 tygodnie przed terminem wyznaczonym przez uczelnię zagraniczną.

Zazwyczaj potwierdzenie o przyjęciu studenta BWM otrzymuje w ciągu 3 tygodni od wysłania dokumentów.

Krok 10: CZEKAJ NA ODPOWIEDŹ Z UCZELNI

Dopiero gdy uczelnia docelowa podpisze dokumenty, student uzyskuje pewność, że został zakwalifikowany do wyjazdu i czas się przygotowywać.

Krok 11: DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA W BWM PANS

Student przed wyjazdem powinien złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej PANS w Krośnie następujące dokumenty:

  • kopia dokumentacji potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz NNW.

Krok 12: PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU

Krok 13: PODPISANIE UMOWY

Na około dwa tygodnie przed wyjazdem, BWM przygotuje umowę, oraz poinformuje studenta o jej gotowości do podpisu. Umowa będzie zawierać najpotrzebniejsze informacje takie jak: długość pobytu, miejsce oraz wysokość grantu.

Krok 14: ODBIERZ GRANT

Stypendia wypłacane są na konto. Wysokość stypendium Erasmus+ jest ustalana corocznie i uzależniona jest od środków, jakimi dysponuje Polska, od liczby i okresu studiów, na jaki wyjeżdżają studenci polscy oraz kryteriów, według których uczelnia macierzysta dzieli przyznane fundusze. Przed wyjazdem uczelnia wypłaca 80% grantu a pozostałe 20% po powrocie studenta i złożeniu ankiety online stypendysty.

Kwota zależna jest od grupy, w której znajduje się kraj:

Stawka miesięczna obowiązująca dla wyjazdów studentów na studia.

Dla osób (studenci i absolwenci) spełniających kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

Definicja „osób z mniejszymi szansami”.

W związku z wyjazdem należy przygotować się na wydatki, stypendium Erasmusa+ jest przeznaczone jedynie na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania i studiowania w kraju ojczystym a kosztami w kraju przyjmującym, nie zaś na pokrycie całkowitych kosztów ponoszonych przez studenta za granicą.

Wysokość stypendium jest zależna od wysokości ogólnej kwoty subwencji stypendialnej, przyznanej uczelni na dany rok akademicki z funduszy Komisji Europejskiej za pośrednictwem Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Podział funduszu stypendialnego odbywa się proporcjonalnie z uwzględnieniem jednostek obliczeniowych przyporządkowanych poszczególnym grupom krajów docelowych.

Ryczał na koszt podróży, jest obliczany na podstawie odległości pomiędzy uczelniami. W przypadku skorzystania ze środka podróży o mniejszej emisji dwutlenku węgla obowiązuje stawka dla „green travel”. Aby skorzystać z dofinansowania „green travel”, należy wypełnić wniosek. Stawki obowiązujące na podróż w zależności od odległości:

Dokładną odległość od uniwersytetów można wyliczyć na stronie NA: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


POSTĘPOWANIE PODCZAS POBYTU NA STYPENDIUM

ZMIANY DO LEARNING AGREEMENT

Po przyjeździe może się okazać, że będziesz musiał zmienić swój Learning Agreement. W tym celu należy wypełnić sekcję „During the mobility”. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez koordynatora na uczelni partnerskiej, a dopiero później są wysyłane do uczelni macierzystej. Wszelkich zmian w Learning Agreement należy dokonać do miesiąca od rozpoczęcia mobilności.

PRZEDŁUŻENIE POBYTU

Studia na uczelni partnerskiej można przedłużyć jedynie na semestr letni danego roku akademickiego. W takim przypadku student może starać się o zwiększenie stypendium. Jakiekolwiek dofinansowanie za ten okres ze środków programu nie jest gwarantowane. Student utrzymuje status „studenta Erasmusa+” nawet w przypadku braku uzyskania dofinansowania na kolejny semestr.

Aby przedłużyć studia, należy:

  • uzyskać zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie studiów i zakwaterowanie na następny semestr,
  • uzyskać zgodę odpowiedniego kierownika zakładu na przedłużenie studiów zagranicznych,
  • opracować nowy Learning Agreement (na następny semestr),
  • uzyskać zaliczenie ubiegłego semestru na uczelni partnerskiej,
  • uzyskać zaliczenie ubiegłego semestru na PANS w Krośnie.

BWM prosi o wcześniejsze zasygnalizowanie o chęci przedłużenia pobytu na semestr letni i informowaniu o przebiegu przygotowań dokumentów.


ZAKOŃCZENIE MOBILNOŚCI

ANKIETA ONLINE

Ankieta zostanie automatycznie wygenerowana i przesłana przez system Beneficiary Module w kilka dni po zakończeniu mobilności. Wypełnienie i wysłanie ankiety jest wymagane do ostatecznego rozliczenia stypendium.

ZAŚWIADCZENIE O DŁUGOŚCI POBYTU

Takie zaświadczenie wystawia uczelnia przyjmująca, daty na tym zaświadczeniu powinny być zgodne z czasem trwania stypendium. Zaświadczenie (o ile uczelnia sama go nie wyśle) trzeba złożyć do BWM. Ostateczna kwota pozostałej części stypendium zostanie obliczona na podstawie potwierdzenia pobytu. W przypadku krótszego potwierdzenia niż na okres zawarty w umowie pozostała kwota zostanie odpowiednio pomniejszona.

TRANSCRIPT OF RECORDS

Dokument potwierdzający odbyte studia oraz zaliczenie semestru – dokument trzeba złożyć lub nadesłać do BWM. Na podstawie ToR zaliczony zostaje okres studiów za granicą. Szczegółowych informacji na temat zaliczeń należy uzyskać u kierownika odpowiedniego zakładu.

Transcript of Records