Erasmus+, konkurs dla pracowników na wyjazdy STA i STT

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych KPU w Krośnie do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazd w ramach programu Erasmus+. Pracownicy ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium zobowiązani są złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

Do wzięcia udziału w wyjeździe naukowo-dydaktycznym w ramach programu Erasmus+ wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Alternatywnie, języka w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej. W przypadku wyjazdu szkoleniowego, wymagany jest poziom wystarczający do uczestnictwa w szkoleniu określany przez prowadzących. Dodatkowo, konkurs dotyczy wyłącznie wyjazdów do krajów programu (pierwsza lista ze strony). Wspomniana lista uczelni partnerskich, z którymi posiadamy podpisaną umowę o wymianie kadry znajduje się pod linkiem:

Lista uczelni partnerskich

Ponadto, pracownicy mogą wziąć udział w tygodniach szkoleniowych organizowanych przez uczelnie lub instytucje, z którymi KPU w Krośnie nie ma podpisanej umowy Erasmus+. Należy przy tym zwracać uwagę, że tygodnie szkoleniowe najczęściej są dodatkowo płatne przez uczestników.

Otrzymanie stypendium z programu Erasmus+ jest równoznaczne z koniecznością zorganizowania zastępstwa podczas nieobecności. Istnieje również możliwość odrobienia zajęć w późniejszym terminie. Ze względu na powyższe, nieobecność wykraczająca poza czas, na który przyznaną zostaną fundusze, oznacza konieczność wypisania urlopu. W związku z tym czas trwania urlopu to okres wykraczający poza czas trwania grantu.

Miejsce składania dokumentów: Elektronicznie na adres slawomir.pelczar@pans.krosno.pl lub Rynek 1, pokój nr 9.

Termin składania dokumentów: 8 września 2022 r.

Oferty tygodni szkoleniowych poniżej (lista będzie aktualizowana w miarę napływających ofert):

Wyszukiwarka Staff Week

Logotyp Erasmus+
Logotyp Erasmus+