dr inż. Stanisław Grochmal – Doświadczenie pozauczelniane


  • Był uczestnikiem wielu konferencji naukowych krajowych i zagranicznych, kilkakrotnie przebywał za granicą w charakterze visiting profesor (m.in. Włochy, Finlandia) oraz brał czynny udział w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych kilku konferencji krajowych,
  • Aktywnie współpracuje z instytucjami międzynarodowego Ruchu Focolari we Włoszech i w Polsce, jest promotorem projektu Ekonomii Komunii zapoczątkowanego w 1991 r. w tym Ruchu i realizowanego przez liczne przedsiębiorstwa w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach,
  • Przeprowadził badania naukowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami ekonomii komunii w 110 firmach w 22 krajach.