dr Liliana Mierzwińska

Zakład Zarządzania


Zainteresowania naukowe i aktywność badawcza doktor Liliany Mierzwińskiej znalazły odzwierciedlenie w 52 publikacjach. Są to przede wszystkim artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym oraz rozdziały w monografiach. Brała również czynny udział w 27 krajowych konferencjach naukowych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego, zarządzania ludźmi,  wartości organizacyjnych oraz zarządzania projektami. Jest członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania.