dr inż. Bernadeta Rajchel

Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska


Zainteresowania naukowe związane są głównie z możliwością zastosowania nauk geologicznych oraz metod geofizycznych w inżynierii środowiska, w tym rozpoznania podłoża gruntowego, hydrogeologii, bezinwazyjnej lokalizacji infrastruktury podziemnej, a także związanych z ochroną środowiska: lokalizacją stref zdegradowanych, badania gazów składowiskowych. Zainteresowania te są blisko związane z zagadnieniami środowiskowymi. Ponadto, interesuje się systemami zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyniki badań referowała na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Brała udział jako podwykonawca w dwóch grantach naukowych.