O Nas

Do zadań Centrum Technologicznego Inkubator należy w szczególności:
W zakresie współpracy:
a) nawiązywanie, rozwijanie i podtrzymywanie sieci relacji, współpracy i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami publicznymi, instytucjami edukacyjnymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi;
b) badanie potrzeb i oczekiwań podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego; współpraca z podmiotami zewnętrznymi otoczenia Uczelni na rzecz dalszego rozwoju Uczelni;
c) propagowanie idei studiów dualnych wśród firm i instytucji regionu;
d) organizowanie wydarzeń dla otoczenia społeczno-gospodarczego regionu seminariów, konferencji, itp. działań na styku uczelnia  przedsiębiorcy, służących wymianie doświadczeń i promocji osiągnięć Uczelni;
e) współpraca z podmiotami w zakresie organizacji praktyk studenckich;
W zakresie przedsiębiorczości:
a) promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów Uczelni;
b) aktywizacja studentów i absolwentów Uczelni do podejmowania własnej działalności gospodarczej;
c) przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół wyższych poprzez wsparcie
w tworzeniu mikro przedsiębiorstw i prowadzeniu ich działalności w pierwszym okresie funkcjonowania;
d) współpraca ze studenckimi kołami naukowymi w zakresie promowania przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanów;
e) pozyskiwanie funduszy wspierających działalność Centrum;
f) inicjowanie i wspieranie innowacyjnych działań Uczelni;
g) transfer wyników prac badawczych i rozwojowych Uczelni do gospodarki;
h) współpraca z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości w innych uczelniach i w mieście.
W zakresie zadań związanych z planowaniem karier studentów i prowadzeniem monitoringu karier zawodowych absolwentów:
a) inicjowanie i realizacja działań związanych z aktywizacją zawodową studentów, w tym:
• wspieranie działań zmierzających do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz planowania kariery zawodowej studentów,
• organizacja i prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów,
• organizacja Akademickiego Dnia Nauki,
• prowadzenie doradztwa zawodowego (indywidualnego i grupowego),
• zapoznanie studentów z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji, przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego, powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,
• zamieszczanie materiałów na stronie internetowej biura i w mediach społecznościowych,
• współorganizacja seminariów i konferencji;
b) inicjowanie i realizacja działań związanych z aktywizacją zawodową dedykowaną Uczelni i jednostkom zewnętrznym, w tym:
• prowadzenie bazy danych o absolwentach Uczelni oraz prowadzenie monitoringu losów absolwentów na potrzeby Uczelni,
• promocja studentów i absolwentów Uczelni na rynku pracy,
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez gromadzenie informacji o firmach i instytucjach działających w środowisku lokalnym i w kraju,
• pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy, tworzenie banku ofert pracy, praktyk i staży oraz zbieranie, klasyfikacja i udostępnianie danych o rynku pracy, przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy,
• pozyskiwanie środków na organizację wykładów, warsztatów i kursów dla studentów,
• organizacja Targów Pracy;
• prowadzenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
Zapraszamy do Centrum Technologicznego Inkubator PANS w Krośnie.


Centrum Technologiczne Inkubator PANS w Krośnie.
ul. Rynek 1, pokój 04
38-400 Krosno
tel. 13 43 755 18
mail: biurokarier@pans.krosno.pl
czynne: poniedziałek – piątek (w godz. 8.00 – 16.00)