XII Konferencja Naukowa Połączenia i Węzły w Konstrukcjach Metalowych i Zespolonych

W dniach 12-14 października 2023 roku w Bezmiechowej Górnej koło Leska odbyła się XII Konferencja Naukowa Połączenia i Węzły w Konstrukcjach Metalowych i Zespolonych. Organizatorem konferencji była Katedra Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa, Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Nauki Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Konferencja obejmowała pięć sesji, na których zaprezentowano dwadzieścia pięć referatów opracowanych przez autorów z piętnastu krajowych ośrodków naukowych. Tematyka wygłoszonych referatów dotyczyła m.in. połączeń w konstrukcjach stalowych i zespolonych, połączeń elementów cienkościennych, modelowania połączeń metodą elementów skończonych, określenia parametrów węzłów za pomocą metody składnikowej, statycznej i dynamicznej analizy połączeń.

Gościem specjalnym konferencji była prof. Ana Margarida Girão Coelho, Engineering Director w British Constructional Steelwork Association (BCSA), Convenor of CEN/TC250/S.C. 3/WG8 – Joints, która na sesji specjalnej wygłosiła referat pt. „Druga generacja eurokodów, FprEN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów”.

Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie na XII Konferencji Naukowej Połączenia i Węzły w Konstrukcjach Metalowych i Zespolonych reprezentował pracownik Zakładu Budownictwa dr inż. Dariusz Leń, który wygłosił referat pt. „Sztywność podłużna połączeń kołnierzowych”.

Wygłoszony referat został opublikowany w formie artykułu w numerze 9-10 czasopisma Inżynieria i Budownictwo.