Egzaminy dla młodzieży szkolnej

    A2 Key for Schools– (poziom podstawowy A2)    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. W wersji dla młodzieży teksty, nagrania, tematy wypowiedzi ustnych i pisemnych  dotyczą realiów życia nastolatków.

Więcej o egzaminie A2 Key for Schools na stronie CambridgeEnglish

B1 Preliminary  (poziom ponadpodstawowy B1)    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany. W wersji dla młodzieży teksty, nagrania, tematy wypowiedzi ustnych i pisemnych  dotyczą realiów życia nastolatków

Więcej o egzaminie  B1 Preliminary for Schools na stronie CambridgeEnglish 

B2 First  (poziom średniozaawansowany B2)     

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań. W wersji dla młodzieży teksty, nagrania, tematy wypowiedzi ustnych i pisemnych  dotyczą realiów życia nastolatków.

Więcej o egzaminie First for Schools na stronie CambridgeEnglish