Turystyka i rekreacja to studia licencjackie I stopnia o profili praktycznym, trwające 6 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata turystyki i rekreacji, odpowiednio w zakresie:

  • Managera w turystyce i rekreacji
  • Turystyki uzdrowiskowej, Wellness i SPA
  • Turystyki krajów karpackich

oraz zdobyciem cenionych na rynku usług turystycznych uprawnień:

  • Pilota wycieczek zagranicznych
  • Animatora czasu wolnego w turystyce i rekreacji.

 

Treści programowe na kierunku Turystyka i rekreacja uwzględniają aktualne tendencje rozwoju i potrzeby rynku pracy w zakresie branży turystycznej i rekreacyjnej. Sąsiedztwo Karpat jako ważnego obszaru recepcji ruchu turystycznego, renomowane uzdrowiska (Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój) funkcjonujące w bliskim sąsiedztwie Krosna, w końcu zaś przygraniczne położenie obszaru skąd pochodzą studenci, stwarza absolwentom duże możliwości zatrudnienia i samozatrudnienia na lokalnym rynku usług turystycznych. Proponowane przez nas nowatorskie i unikatowe profile studiów oraz dążenie do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, uwzględniającej w swym oddziaływaniu zarówno potrzeby gospodarki turystycznej regionu, jak i jego zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane i kompetentne kadry pracujące w sektorze usług turystycznych

Czego nauczy się student:

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów kierunku w wiedzę dotyczącą funkcjonowania branży turystycznej oraz hotelarstwa i przemysłu turystycznego w Polsce i na świecie, wszechstronną wiedzę w zakresie geografii turystycznej Polski, Europy i świata, w tym także geografii turystycznej regionów karpackich oraz znaczenia dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego w turystyce, nabycie umiejętności zarządzania podmiotami branży turystycznej i rekreacyjnej, organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz animacji czasu wolnego w turystyce i rekreacji. Interdyscyplinarna wiedza przekazywana studentom w procesie kształcenia służy budowaniu przez przyszłych absolwentów poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczności lokalnych, a poprzez promowanie różnorodnych form aktywności turystycznej i rekreacyjnej także systematycznemu podnoszenia jakości ich życia.

. Czytaj więcej


Zakład Turystyki i Rekreacji
dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Kierownik Zakładu

Sekretariat: inż. Wanda Durał
tel. 13 43 755 60, fax: 13 43 755 61
e-mail: wanda.dural@pans.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno
Pokój 8 B