dr Bogumił Wolski

Zakład Filologii Angielskiej


Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwa. Zajmuje się metodyką nauczania języka angielskiego jako języka obcego oraz zastosowaniami nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych. Jego zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienia dotyczące roli mediów w kulturze oraz mniejszości etnicznych i ich reprezentacji w literaturze i filmie. Prowadzi zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego, zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych, praktycznej nauki języka angielskiego oraz seminarium dyplomowe.