Zasady otrzymania Certyfikatu

Każdy student, który w planach studiów ma przedmiot informatyczny może ubiegać się o Certyfikat IT Academy Microsoft. Otrzymanie niniejszego Certyfikatu opiera się o następujące zasady:

1. Przedmioty, które uprawniają do otrzymania Certyfikatu: a) Technologia informacyjna, b) Komputery w edukacji c) Informatyka w turystyce i rekreacji d) Komputerowe przygotowanie publikacji e) Informatyczne systemy projektowe w mechanice f) i inne (do konsultacji z Koordynatorem IT Academy Microsoft).

2. Uzyskanie z powyższego przedmiotu oceny Bardzo dobry.

3. Liczba godzin w toku studiów na przedmiot informatyczny – 30 godzin.

4. Przedmiot informatyczny objęty IT Academy realizuje pracownik zatrudniony w Studium Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, który posiada stosowne wykształcenie (w tym kierunkowe wyższe pedagogiczne), jest posiadaczem zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających jego dodatkowe kwalifikacje informatyczne. Dopuszcza się prowadzących przedmioty informatyczne, którzy nie są zatrudnieni w Studium Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, realizujących przedmioty informatyczne w swoich jednostkach do wybrania najlepszych studentów do Certyfikacji. Realizowany przez nich przedmiot ma być „zaadoptowany” (treści kształcenia przedmiotu) przez Koordynatora IT Academy Microsoft. Procedura adopcji takiego przedmiotu ma zawierać min. 50% zagadnień opartych na oprogramowaniu firmy Microsoft.

5. Projekt – dodatkowy element otrzymania Certyfikatu: Przygotowanie projektu. Tematyka projektu powinna być związana z kierunkiem studiów.

Przykładowe tematy:
a) „Ośrodki pedagogiczne w regionie”,
b) „Strona internetowa hotelu”,
c) „Zasady gry w piłkę siatkową”,
d) „Pisarze i poeci okresu Oświecenia”,
e) „Budowa silnika spalinowego”,
f) „Geologia na terenie województwa Podkarpackiego”,
g) „Hodowla roślin – rośliny strączkowe”,
h) „Podstawy konstrukcji budynku”,
i) „Historia narodów Federacji Rosyjskiej”,
j) „Niemieckie „landy” – prezentacja”,
k) i inne (w zależności od kierunku kształcenia).

Wykonanie projektu można przedstawić w proponowanej poniżej formie i powinien być zrealizowany przy użyciu np.
a) Strona internetowa (wykonanie Front Page),
b) Prezentacja multimedialna (wykonanie Power Point 2003/2007),
c) Symulacja kalkulacji wyjazdu turystycznego (wykonanie Excel),
d) Plakat, Zaproszenie (wykonanie Ms Picture Publisher, Photoshop),
e) Projekt, schemat (organizacyjny, blokowy), plany (miast, budynków (wykonanie Ms Visio).

6. Termin oddania pracy – 30 dni przed ukończeniem semestru w którym kończy się przedmiot informatyczny.

7. Zaliczenie przedmiotu kończy się oceną. Wskazani przez prowadzącego zajęcia studenci przystępują do przygotowania swojego projektu, który jest ostatnim składnikiem decydującym o uzyskaniu/ nieuzyskaniu Certyfikatu IT Academy Microsoft.

8. Zaliczenie projektu następuje u Koordynatora IT Academy (Lokalna).

9. Koordynator projektu ostatecznie zatwierdza projekt w czasie konsultacji. Każdy student powinien wykazać się wiedzą praktyczną z zakresu swojego projektu, który przedstawia.

10. Po otrzymaniu pozytywnej opinii – Koordynator ostatecznie zatwierdza wszystkie składniki (ocena BDB z przedmiotu, pozytywna opinia z projektu) i wystawia Certyfikat IT Academy Microsoft.