Charakterystyka kierunku


Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne). W trakcie trwania studiów studenci uzyskują kwalifikacje z dziedziny inżynierii lądowej w zakresie: realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych.

Program kształcenia realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnej bazy laboratoryjnej i technologii informatycznych. Praktyki realizowane są przy współpracy z firmami budowlanymi z dużym doświadczeniem w branży.

Program kształcenia umożliwia absolwentom kierunku budownictwo uzyskanie uprawnień budowlanych po odbyciu wymaganej praktyki w zawodzie i zdaniu odpowiednich egzaminów przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa. Dyplom inżyniera pozwala na kontynuowanie nauki na poziomie magisterskim na kierunku budownictwo.

Masz do wyboru specjalności (wybór od IV semestru studiów):

Konstrukcje budowlane

Praktyczne przygotowanie w zakresie: zasad konstruowania obiektów budowlanych, realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nowoczesnych materiałów, zarządzania i nadzorowania procesami budowlanymi, metod komputerowych i technologii informatycznych.

Budowa dróg

Praktyczne przygotowanie w zakresie: zasad konstruowania dróg i skrzyżowań, nowoczesnych materiałów drogowych, współczesnych metod budowania dróg, zastosowania technik komputerowych w projektowaniu dróg, ulic i skrzyżowań, kanonów inżynierii ruchu.